ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of dividend payout ratio on the valuation model choice by financial analysts
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της αναλογίας πληρωμής μερισμάτων στην επιλογή μοντέλου αποτίμησης από χρηματοοικονομικούς αναλυτές
Δημιουργός :Vasileiadis, Christos
Βασιλειάδης, Χρήστος
Συντελεστής :Demirakos, Efthimios (Επιβλέπων καθηγητής)
Siougle, Georgia (Εξεταστής)
Tzovas, Christos (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8208
Περίληψη :The choice of the most appropriate valuation model to turn valuation into a target price forecast is an issue that has significantly troubled equity valuation analysts and researchers over the years. This paper examines whether this choice is affected by the dividend payout ratio of a corporation. To accomplish that, it undertakes a content analysis of 161 equity research reports based on the 17 highest and 17 lowest dividend paying corporations of the FTSE 350 Index in the United Kingdom. Literature has identified a number of factors that analysts take into account when they make their valuation model choice including the sector the corporations operate in, their fundamental characteristics and the ease of use and application of each valuation model. The purpose of this paper is to add an extra explanatory factor to their valuation model usage patterns and proves that a higher dividend payout ratio encourages the analysts to employ multiperiod valuation model techniques based on dividends or cash flow more frequently than accounting/accruals-based single-period multiples. Through a series of observations and formal tests, this paper also finds that there are no analyst or financial institution-specific patterns that favour the use of a particular valuation model. Our belief is that, although financial theorists have devoted an important research on this topic, mispricing of stocks still tackles the stock markets around the world. Therefore, our goal is to provide an additional explanatory factor to the ‘guide’ the analysts follow before they select the model that will result to the most accurate valuation outcome.
H επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου αποτίμησης για μια ασφαλή πρόβλεψη τιμής-στόχου είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει σημαντικά τους αναλυτές και τους ερευνητές αποτίμησης μετοχών με την πάροδο των ετών. Αυτή η έρευνα εξετάζει εάν η επιλογή μοντέλου αποτίμησης των αναλυτών επηρεάζεται από την αναλογία πληρωμής μερισμάτων μιας εταιρείας. Η συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται σε μια ανάλυση 161 χρηματοοικονομικών αναφορών των 17 υψηλότερων και των 17 χαμηλότερων, με βάση την πληρωμή μερισμάτων, εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στο δείκτη FTSE 350 του Ηνωμένου Βασιλείου. Η βιβλιογραφία έχει εντοπίσει έναν αριθμό παραγόντων που οι αναλυτές λαμβάνουν υπόψη όταν κάνουν την επιλογή μοντέλου αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρείες, των χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών τους και της ευκολίας της χρήσης και της εφαρμογής κάθε μοντέλου αποτίμησης. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσθέσει έναν επιπλέον επεξηγηματικό παράγοντα στα πρότυπα χρήσης των μοντέλων αποτίμησης. Μέσα από μια σειρά παρατηρήσεων και στατιστικών τεστ, αποδεικνύει ότι μία υψηλότερη αναλογία πληρωμής μερισμάτων ενθαρρύνει τους αναλυτές να χρησιμοποιούν μοντέλα αποτίμησης πολλαπλών περιόδων (π.χ μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών) που βασίζονται σε μερίσματα ή ταμειακές ροές πιο συχνά από μοντέλα λογιστικής αποτίμησης. Η πεποίθησή μας είναι ότι, αν και οι χρηματοοικονομικοί θεωρητικοί έχουν αφιερώσει μια σημαντική έρευνα σε αυτό το θέμα, η εσφαλμένη αποτίμηση των μετοχών εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα στις χρηματιστηριακές αγορές όλου τον κόσμου. Επομένως, στόχος μας είναι να παρέχουμε έναν πρόσθετο επεξηγηματικό παράγοντα στον «οδηγό» που ακολουθούν οι αναλυτές προτού επιλέξουν το μοντέλο που θα οδηγήσει στο πιο ακριβές αποτέλεσμα αποτίμησης.
Λέξη κλειδί :Valuation models
Dividend payout ratio
FTSE 350 UK
Discounted cash flow model
Dividend discount model
Μοντέλα αποτίμησης
Μερίσματα
Δείκτης FTSE 350
Μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών
Λογιστικά μοντέλα αποτίμησης
Διαθέσιμο από :2020-12-29 02:43:06
Ημερομηνία έκδοσης :12/29/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-29 02:43:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vasileiadis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf