ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Fake news: κανονιστικό πλαίσιο, τρόποι ανίχνευσης και αντιμετώπισης
Εναλλακτικός τίτλος :Fake news: regulatory framework, ways of detection and treatment
Δημιουργός :Σκανδαλάκη, Μαρία-Βικτωρία
Συντελεστής :Μήτρου, Ευαγγελία (Επιβλέπων καθηγητής)
Καπέτης, Χρυσόστομος (Εξεταστής)
Κωτίδης, Ιωάννης (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8206
Περίληψη :Είναι γεγονός πως το φαινόμενο των fake news προϋπήρχε αλλά γνώρισε ιδιαίτερη «άνθηση» με την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης και κυρίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ταχύτατη εξάπλωση των ψευδών πληροφοριών μέσω των social media άρχισε έτσι να επηρεάζει τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποσαφηνισθεί σε πρώτη φάση το φαινόμενο των fake news, καθώς οι απόψεις της επιστημονικής κοινότητας διαφέρουν και υπάρχει έντονη συζήτηση γύρω από την προσέγγιση του. Στη συνέχεια αναλύονται οι επιρροές του φαινομένου σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο και τέλος μελετώνται οι τρόποι με τους οποίους οι ψευδείς ειδήσεις μπορούν να ανιχνευθούν και να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο χρηστών, θεσμών ή κρατικών φορέων και διαδικτυακών εταιρειών. Σαν κατακλείδα της συγκεκριμένης εργασίας, γίνεται μια σύντομη ανάλυση του ζητήματος της εξισορρόπησης των τρόπων αντιμετώπισης και ανίχνευσης των ψευδών ειδήσεων με το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. Η εργασία αυτή επιχειρεί να αναδείξει στην πράξη την εμπλοκή των fake news σε σημαντικά πολιτικά γεγονότα όπως είναι οι Προεδρικές Εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών το 2016 και το Brexit και μέσα από αυτά τα παραδείγματα να καταστεί σαφές πως πλέον οι εξελίξεις στην πολιτική ζωή καθορίζονται όχι από τον έντιμο ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτικών αλλά από την εσκεμμένη παραπληροφόρηση. Αντίστοιχα παραδείγματα αναλύονται όσον αφορά τον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Πέρα από τις συνέπειες του φαινομένου, στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδειχθούν οι μέχρι τώρα ενέργειες για την αντιμετώπιση του και οι τεχνικές ανίχνευσής του, αλλά και να γίνει αναφορά σε επιπλέον πρωτοβουλίες που μπορούν να γίνουν πράξη στο μέλλον.
It is a fact that the phenomenon of fake news pre-existed but experienced a particular "boom" with the development of the media and especially social media. The rapid spread of false information through social media thus began to influence political, economic and social progresses. Firstly, the purpose of this research paper is to clarify the phenomenon of fake news, as the views of the scientific community differ and there is intense discussion about its approach. Then, the effects of the phenomenon are analysed in all areas of daily life as well as in a worldwide extent. Finally, the paper examines the ways in which false news can be detected and dealt with at the level of users, institutions or government agencies and internet companies. As a conclusion to this work, a brief analysis is made about the issue of balancing the ways of dealing with and detecting false news with the right to freedom of speech. This research attempts to highlight in practice the involvement of fake news in important political events such as the US Presidential Elections in 2016 and Brexit and through these examples to make it clear that the progresses in political life are now determined not by fair competition between politicians but by deliberate misinformation. Corresponding examples are analysed in terms of the economic and social sector. Apart from the consequences of the phenomenon, the aim of this work is to highlight the actions taken so far to deal with it and its detection techniques, but also to refer to additional initiatives that can be implemented in the future.
Λέξη κλειδί :Fake news
Social media
Συνέπειες
Τρόποι αντιμετώπισης
Ελευθερία λόγου
Concequences
Ways of dealing with and detecting
Freedom of expression
Διαθέσιμο από :2020-12-22 20:06:18
Ημερομηνία έκδοσης :12/21/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-22 20:06:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skandalaki_2020.pdf

Τύπος: application/pdf