ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Real earnings management and financial statement fraud
Εναλλακτικός τίτλος :Χειραγώγηση κερδών μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων και απάτη χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Δημιουργός :Michairinas, Athanasios
Μιχαιρίνας, Αθανάσιος
Patsatzis, Filippos
Πατσατζής, Φίλιππος
Συντελεστής :Vlismas, Orestes (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Manolis (Εξεταστής)
Demirakos, Efthimios (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8202
Περίληψη :The aim of this dissertation is to analyze whether the management of fraudulent firms are participating in real earnings management (REM). More particularly, our research addresses whether management of these firms manipulate earnings using real business practices and overcome regulatory controls. Our analysis includes of 117 fraud companies by SEC announcements from a total sample of 4.557 listed companies in American Stock Exchanges in period of six years from 2009 to 2014. We employ as real earnings management indicators the abnormal cash flow from operations, the abnormal production cost and the abnormal discretionary expenses in order identify the existence of real earnings management techniques prior to the fraud event. Findings reveal that fraudulent firms tend to manipulate cash flow from operations and not production costs and discretionary expenses preliminary of the year of fraud event.
Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να αναλύσει κατά πόσον η διοίκηση δόλιων εταιρειών συμμετέχει στη διαχείριση πραγματικών κερδών (REM). Πιο συγκεκριμένα, η έρευνά μας εξετάζει εάν η διοίκηση αυτών των εταιρειών χειραγωγεί τα κέρδη χρησιμοποιώντας πραγματικές επιχειρηματικές πρακτικές και ξεπερνά τους ρυθμιστικούς ελέγχους. Η ανάλυσή μας περιλαμβάνει 117 εταιρείες απάτης με ανακοινώσεις της SEC από συνολικό δείγμα 4.557 εισηγμένων εταιρειών σε αμερικανικά χρηματιστήρια για περίοδο έξι ετών από το 2009 έως το 2014. Χρησιμοποιούμε ως δείκτες διαχείρισης πραγματικών κερδών τις μη φυσιολογικές ταμειακές ροές από τις λειτουργίες, τα μη φυσιολογικά κόστη παραγωγής και τα μη φυσιολογικά διακριτικά έξοδα προκειμένου να προσδιοριστεί η ύπαρξη τεχνικών διαχείρισης πραγματικών κερδών πριν από το γεγονός της απάτης. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι δόλιες εταιρείες τείνουν να χειραγωγούν τις ταμειακές ροές από τις λειτουργίες και όχι τα έξοδα παραγωγής και τα διακριτά έξοδα προκαταρκτικά του έτους του γεγονότος απάτης.
Λέξη κλειδί :Real earnings management
Financial statement fraud
Fraud year
Χειραγώγηση πραγματικών κερδών
Χρηματοoικονομική απάτη
Έτος απάτης
Διαθέσιμο από :2020-12-23 12:18:02
Ημερομηνία έκδοσης :11/30/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-23 12:18:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Michairinas_Patsatzis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf