ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Greek shipping companies listed in US stock exchanges: current evaluation and sensitivity analysis due to drop of revenues in an adverse financial environment
Εναλλακτικός τίτλος :Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε χρηματαγορές των Η.Π.Α.: αξιολόγηση και ανάλυση ευαισθησίας εξαιτίας πτώσης των εσόδων τους σε δυσμενές οικονομικό περιβάλλον
Δημιουργός :Ζητουνιάτης, Ευτύχιος
Zitouniatis, Eftychios
Κολορίζος, Χρήστος
Kolorizos, Christos
Συντελεστής :Καβουσανός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8193
Περίληψη :Η ναυτιλία απαιτεί εντατική κεφαλαιακή χρηματοδότηση, με πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά να απαιτούνται για επενδύσεις, όπως η ναυπήγηση νέων πλοίων, καθώς και για την καθημερινή λειτουργία των πλοίων. Οι Ναυτιλιακές εταιρίες, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται ανάλογα με τον τύπο των πλοίων που έχουν, έχουμε μεγάλη έκθεση σε μεγάλα οικονομικά ρίσκα, ενώ πρέπει να είναι έτοιμες να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε κάθε δυσμενή μελλοντική κατάσταση. Μη αναμενόμενες οικονομικές κρίσεις όπως αυτή του 2000.com καθώς και η μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση του 2007 που είναι συνυφασμένη με την κατάρρευση της Lehman Brothers, έφεραν ριζικές αλλαγές στο επαγγελματικό περιβάλλον επηρεάζοντας όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας.Είναι προφανές ότι οι ναυτιλιακές εταιρίες, δραστηριοποιούμενες σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, είναι επιρρεπείς σε παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εξασφαλίζει την επιβίωσή τους και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους. Η επίπτωση ενός δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος στις Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εισηγμένες σε Χρηματαγορές των Η.Π.Α. αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης μελέτης, εξάγοντας συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο είναι «εξοπλισμένες» να χειριστούν μια τέτοια κατάσταση. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη ήταν το Altman Z-score για «αναδυόμενες αγορές» λαμβάνοντας υπόψη απότομη και μη προβλεφθείσα μείωση των εσόδων των εταιριών όμοια με αυτή μετά την οικονομική κρίση του 2007. Βρέθηκε ότι οι ναυτιλιακές εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε μεταφορά ξηρού φορτίου και υγραερίου/φυσκού αερίου (LPG/LNG) θεωρούνται πιο ασφαλείς και μπορούν να ανταποκρθιούν ικανοποιητικά, ενώ εκείνες με δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου είναι πιο επιρρεπείς σε δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και έχουν αυξημένο κίνδυνο χρεοκοπίας.
Shipping industry is a capital finance-intensive one, with very big amount to be required for both investments, like new building, and daily operation. Shipping companies, despite the sector they operate in depending on the type of vessels they operate, have a big exposure to high financial risks, whereas they need to be able to respond effectively to any unfavourable future situation. Unexpected financial crises like the 2000 dot.com crisis as well as the big crisis of 2007 culminated with the bankruptcy of Lehman Brothers, brough radical changes in the business environment affecting all types of industries, including shipping.It is obvious that shipping companies, operating in a global environment, are vulnerable to any external parameter which may affect the world-wide trade, which is very critical so that they can survive and continue their operations. The impact of an adverse financial environment on the Greek shipping companies listed in US Stock Exchanges was studied in the current Thesis, drawing conclusions on whether they are financially equipped to handle such a situation. The model used in the study was Altman Z-score for emerging markets considering a steep and non-foreseen simulation of drop in revenues like the one after 2007 financial crisis. It has been proven that shipping companies operating in dry bulk and LPG/LNG are considered to be safer and can respond effectively, whereas shipping companies with tankers are more vulnerable to suffering from such an adverse unforeseen situation having higher risk of bankruptcy.
Λέξη κλειδί :Ελληνικές ναυτιλιακές εισηγμένες στις ΗΠΑ
Ανάλυση ευαισθησίας
Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον
Χρεοκοπία
Μείωση εσόδων
US listed Greek shipping companies
Sensitivity analysis
Adverse financial environment
Bankruptcy
Drop of revenues
Διαθέσιμο από :2020-12-14 19:57:53
Ημερομηνία έκδοσης :08-12-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-14 19:57:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zitouniatis-Kolorizos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf