ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The determinants of shipping bonds spreads in the post crisis period (2010-2020)
Εναλλακτικός τίτλος :Οι παράγοντες καθορισμού των υπεραποδόσεων των ναυτιλιακών ομολόγων την περίοδο 2010-2020
Δημιουργός :Τσιάτσιος, Ευάγγελος
Tsiatsios, Evangelos
Αγοροπούλου, Μαριάνθη
Agoropoulou, Marianthi
Συντελεστής :Τσουκνιδής, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :38p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8190
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από ναυτιλιακές εταιρίες μετά το πέρας της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2010. Στη μελέτη μας χρησιμοποιούνται 44 ομόλογα που έχουν εκδοθεί από 15 ναυτιλιακές εταιρίες παγκοσμίως. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας συνιστούν ότι σημαντικοί παράγοντες για τον καθορισμό των υπεραποδόσεων των ναυτιλιακών ομολόγων αποτελούν: η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, οι ναύλοι, ο κίνδυνος της ρευστότητας , το επιτόκιο του 2ετούς αμερικάνικου ομολόγου, το επιτόκιο του 10ετούς αμερικάνικου ομολόγου και ο δείκτης VIX. Τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της έρευνας των κ. Καβουσανού και κ. Τσουκνιδή που δημοσιεύθηκε το 2014. Συγκεκριμένα, οι ναύλοι, η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και ο δείκτης VIX παραμένουν παράγοντες καθορισμού των υπεραποδόσεων των ναυτιλιακών ομολόγων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, ο δείκτης EPU εξετάζεται ως ενδεχόμενος παράγοντας καθορισμού των υπεραποδόσεων των ναυτιλιακών ομολόγων.
This thesis assignment is focusing on bonds issued by shipping companies after the financial crisis ended on 2010. Our analysis utilises 44 shipping bonds offered by 15 shipping companies across the globe. Our empirical results suggest that important factors for the determination of shipping bonds spreads are: credit rating, freight rates, gearing, the US 2-year Treasury rate, the US 10-year Treasury rate and VIX index. By conducting this research, we came to the conclusion that our overall results were in line with the ones of the Kavussanos M.G. and Tsouknidis D.A. paper on 2014. Specifically, the freight rates, the credit rating and the VIX Index remain to be determinants of the shipping bonds spreads. It is worth mentioning that for the first time in the existing literature, the EPU index is examined as a potential determinant of shipping bonds spreads.
Λέξη κλειδί :Υπεραποδόσεις ναυτιλιακών ομολόγων
Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας
Κίνδυνος ρευστότητας
Ναύλοι
Δείκτης EPU
Shipping bonds spreads
Credit rating
Gearing
Freight rates
EPU index
Διαθέσιμο από :2020-12-14 20:54:01
Ημερομηνία έκδοσης :08-12-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-14 20:54:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Agoropoulou_Tsiatsios_2020.pdf

Τύπος: application/pdf