ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The determinants of port accidents. Vessel inspections as a means of compliance with international regulations
Εναλλακτικός τίτλος :Οι καθοριστικοί παράγοντες των λιμενικών ατυχημάτων. Επιθεωρήσεις πλοίων ως μέσο συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανονισμούς
Δημιουργός :Τσάρκος, Βασίλειος
Tsarkos, Vasileios
Σταματίκου, Ιωάννα
Stamatikou, Ioanna
Συντελεστής :Τσουκνιδής, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8185
Περίληψη :Το παρόν δοκίμιο επικεντρώνεται αρχικά στους καθοριστικούς παράγοντες των λιμενικών ατυχημάτων αναλύοντας αυτούς τους παράγοντες και σχολιάζοντας τις συνέπειες. Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν ένα λιμενικό ατύχημα είναι: το ανθρώπινο σφάλμα, τα φυσικά φαινόμενα, ζημιές / αστοχίες στον εξοπλισμό του πλοίου, κίνηση στο λιμάνι, λιμενικές εγκαταστάσεις και ο αβέβαιος παράγοντας με υψηλότερες βαθμολογίες τα πρώτα τρία. Όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων μας που συνδέεται άμεσα με αυτούς τους παράγοντες, θα χρησιμοποιήσουμε μια ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης με πολλαπλές μεταβλητές για να προβλέψουμε την πιθανότητα ενός ατυχήματος με βάση αυτούς τους παράγοντες και τελικά η βιβλιογραφία μας θα επιβεβαιώσει την ανάλυση. Οι έννοιες του «ατυχήματος» και του «σχεδόν ατυχήματος» θα διασαφηνιστούν πλήρως παρακάτω.Η μελέτη μας θα περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε διεθνείς συμβάσεις και κώδικες που διασφαλίζουν την ασφάλεια στη θάλασσα, όπως: IMO, MLC σχετικά με το νομοσχέδιο δικαιωμάτων των ναυτικών, SOLAS, ISM Code, ISPS Code, ο ρόλος των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, των κατηγοριών και των σταδίων τους. Επιπλέον, θα αναφέρουμε τους νέους κανονισμούς του ΔΝΟ σχετικά με τις εκπομπές θείου που εφαρμόζονται το 2020 και τη συμβολή της βιομηχανίας καθαρισμού ως μέσο «πράσινης ναυτιλίας» αναλύοντας τις επιπτώσεις. Στην περιβαλλοντική μας εκτίμηση, η «Rightship» θα είναι πολύ χρήσιμη για καλύτερη κατανόηση.Επιπλέον, πρόκειται να σχολιάσουμε ένα αποτελεσματικό καθεστώς ελέγχου από τις λιμενικές αρχές και τα κράτη σημαίας, εξηγώντας το ρόλο του καθενός από αυτά και τον αντίκτυπό του στο κέρδος των ναυτιλιακών εταιρειών με παραδείγματα σε πραγματικό χρόνο και σε διαφορετικά μέρη. Θα αναφερθεί επίσης το προφίλ κινδύνου πλοίου (SRP), αναλύοντας το σύστημα και παρέχοντας μια εικόνα της διαχείρισης κινδύνου.Τέλος, στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε σε ποιο επίπεδο, τα πλοία και οι εταιρείες συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανονισμούς, να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να μειώσουμε το ανθρώπινο λάθος και άλλους παράγοντες, εάν είναι δυνατόν, να προβλέψουμε την πιθανότητα ατυχήματος και να περάσουμε το μήνυμα «ασφάλεια πρώτα». Επίσης, θα ερευνήσουμε πώς μπορεί να αυξηθεί η ασφάλεια των ναυτικών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τελικά να συμπεράνουμε εάν η ανάλυσή μας είναι πολλά υποσχόμενη για το μέλλον της ναυτιλίας. Επομένως, στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστούν διάφορες πτυχές της ναυτιλιακής βιομηχανίας και θα αναλυθούν οι παράγοντες που προκαλούν λιμενικά ατυχήματα.
The present essayfocus at first place on the determinants of port accidents by analyzing these factors and remarking on the consequences. The factors that can affect a maritime accident are: human error, natural phenomena, damage/failure in ship equipment, traffic in port, port facilities and the uncertain factor with higher scores the first three. Regarding our data analysis which is directly connected with these factors,we will use a binary logistic regression analysis with multiple variablesto predict the possibility of an accident based on these factors and finally our literature will confirm the analysis. The concepts of “accident” and “near miss” will be fully clarified below. Our study wouldalso includereferences to international conventions and codes securing the safety at sea such as: IMO, MLC regarding seafarers’ bill of rights,SOLAS, ISM Code,ISPS Code, the role of internal and external audits, its categories and stages. In addition, we will cite the IMO new regulations related to sulfur’s emissions which are applied in 2020 and the contribution of the scrubber industry as a means of “greener shipping”by analyzing the impacts. In our environmental assessment “Rightship” will be very useful for a better understanding. Moreover, we are going to introduce an effective control regime from Port Authorities and Flag States by explaining the role of each one of them and its impact on shipping companies’ profit with real time examples in different places. Ship risk profile (SRP) would be mentioned too, analyzing the system and providing an insight of risk management.Finally, our goal is to determine in which level, vessels and companies comply with international regulations,understand how we can reduce human errorand other factors if possible,predict the possibility of an accident and pass the message “safety first”. Also, we would find out how the safety of seafarers and marine environment can be increased and finally conclude if our analysis is promising for the future of shipping. Therefore, in the current study several aspects of maritime industrywill be presented and the factors that cause port accidents will be analyzed.
Λέξη κλειδί :Λιμενικό ατύχημα
Ανθρώπινος παράγοντας
Ασφάλεια
Συμμόρφωση
Διεθνείς κανονισμοί
Port accident
Human factor
Safety
Compliance
International regulations
Διαθέσιμο από :2020-10-30 21:08:43
Ημερομηνία έκδοσης :30-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-30 21:08:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsarkos_Stamatikou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf