ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The role of corporate governance in the performance and efficiency of shipping companies
Εναλλακτικός τίτλος :Ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης στην απόδοση των ναυτιλιακών εταιρειών
Δημιουργός :Κίκιρα, Ιωάννα
Kikira, Ioanna
Κορσόλου, Δήμητρα
Korsolou, Dimitra
Συντελεστής :Αγοράκη, Μαρία-Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8184
Περίληψη :Το θέμα αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης στην λειτουργία και την απόδοση των ναυτιλιακών εταιριών. Οι βασικοί μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης που αναλύονται σε αυτή την εργασία είναι το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η επιρροή του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο που σχετίζεται με το θέμα διττότητας του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το δείγμα περιλαμβάνει 36 ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε κάποια από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, για τη χρονική περίοδο 2013-2019, χρησιμοποιώντας ετήσιες παρατηρήσεις. Χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα που συνδυάζουν παρατηρήσεις για την ίδια εταιρία μέσα στη χρονική περίοδο 2013-2019 αλλά και παρατηρήσεις μεταξύ των διαφορετικών εταιριών έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι περισσότερο ποιοτικά. Για την μέτρηση της οικονομικής απόδοσης των εταιριών, συλλέχθηκαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα από τη βάση δεδομένων Thompson and Reuters. Στα στατιστικά μοντέλα, οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες ήταν το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το θέμα της διττότητας του Διευθύνοντος Συμβούλου ενώ οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ως εξαρτημένες ήταν οι δείκτες Απόδοσης Ενεργητικού και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων. Προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι πιο άρτια, χρησιμοποιήθηκαν μεταβλητές ελέγχου όπως το μέγεθος και η ηλικία των εταιριών, δείκτες μόχλευσης, ρευστότητας και οικονομικής απόδοσης καθώς και ψευδομεταβλητές που απεικονίζουν τα διαφορετικά χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένες οι εταιρίες του δείγματος. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει και να τονίσει τον αντίκτυπο των χαρακτηριστικών του Διοικητικού Συμβουλίου στην οικονομική απόδοση των ναυτιλιακών εταιριών του δείγματος. Η δομή της εργασίας έχει ως εξής, εισαγωγή, βιβλιογραφική ανασκόπηση, μεθοδολογία, δεδομένα, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τέλος συμπεράσματα.
The topic of this thesis is the role of corporate governance in the performance and efficiency of the shipping companies. The main corporate governance mechanisms analyzed in this thesis are board size, board composition and CEO’s influence on board that is related to CEO’s duality issue. The sample selected included 36 shipping firms listed to some of the biggest European stock exchange markets, for the period 2013-2019, examining annual observations. Panel data model was employed combining both time series and cross-sectional inputs in order for our empirical results to be qualitative. In order to measure the economic efficiency, the financial results for the selected firms for the specific time period were downloaded from Thompson and Reuters database. In the empirical models, the variables employed as independent were board size, board composition and CEO’s duality and as dependent variables, Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). In order to add robustness to the models, control variables were also used like firm size, firm age, leverage ratio, current ratio, operating efficiency ratio as well as some dummy variables capturing the different stock markets to which the sample firms are listed. The main purpose of this thesis is to examine and highlight the impact that board characteristics have on the financial efficiency of the shipping companies of our sample. The thesis is organized as per the following structure: introduction, review of the existing literature forming the final hypothesis, methodology followed, the data collected, analysis and evaluation of the results and final conclusions on the topic examined.
Λέξη κλειδί :Εταιρική διακυβέρνηση
Ναυτιλία
Μέγεθος Διοικητικού Συμβουλίου
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Επιρροή διεθύνοντα συμβούλου
Corporate governance
Maritime industry
Board size
Board composition
CEOs influence
Διαθέσιμο από :2020-10-30 17:50:01
Ημερομηνία έκδοσης :30-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-30 17:50:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kikira_Korsolou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf