ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακές τεχνολογίες σε πολιτιστικούς οργανισμούς: ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών και προσέλκυση νέων επισκεπτών
Εναλλακτικός τίτλος :Digital technologies in cultural organizations: developing modern services and attracting new visitors
Δημιουργός :Μάντζιου, Πηνελόπη
Συντελεστής :Καπέτης, Χρυσόστομος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρούτσος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Κωτίδης, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8131
Περίληψη :Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της Χρήσης της Ψηφιακής Τεχνολογίας σε Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς. Αρχικά, γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση στην πορεία του μουσείου από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα καταλήγοντας στη χρήση Τεχνολογιών μέσα σε αυτό, τόσο ως εργαλείο διαχείρισης συλλογών αλλά και ως μέσο βελτίωσης της εμπειρίας του επισκέπτη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες σε Μουσεία τουΕξωτερικού αλλά και ψηφιακές εφαρμογές που διευκολύνουν την πρόσβαση στην πολιτισμική πληροφορία. Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας περιλαμβάνει μία έρευνα για την κατάσταση σε 10 μουσεία της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων και διαδικτυακών συνεντεύξεων. Αντικείμενο, επίσης, της διπλωματικής είναι ή προσέλκυση επισκεπτών σε μουσεία και έτσι εκπονήθηκε μία ποιοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίων για την άποψη των ίδιων των επισκεπτών για τη χρήση της Τεχνολογίας στα Μουσεία στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται, παράλληλα,τα οργανωτικά και τεχνικά προβλήματα που επιφέρει η χρήση της τεχνολογίας στα μουσεία, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει ένα μουσείο, ειδικά σήμερα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, και οι προτάσεις αναφορικά με τη βιωσιμότητά του που περιλαμβάνουν ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τέλος τα συμπεράσματα συνοψίζονται στο ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό, δεν γίνεται καθολική χρήση Καινοτόμων Ψηφιακών Τεχνολογιών αν και το κοινό ενδιαφέρεται για την ύπαρξή αυτών στα μουσεία.
The purpose of this paper is to investigate the use of digital technology in museums and cultural organizations. Initially, a bibliographic review is made in the course of the museum from antiquity until today, ending with the use of Technologies in it, both as a tool for managing collections and as a means of improving the visitor experience.Then innovative digital technologies are presented in Museums Abroad as well as digital applications that facilitate access to cultural information. The research part of the work includes a survey on the situation in 10 museums in Greece, which was conducted through questionnaires and online interviews. The object of the diploma is also to attract visitors to museums and thus a qualitative research was prepared through questionnaires for the opinion of the visitors themselves about the use of Technologyin Museums in Greece. At the same time, the organizational and technical problems caused using technology in museums are presented, as well as the sustainability problems that a museum faces today. Finally, the conclusions are summarized in the fact that in Greece, unlike abroad, there is no universal use of Innovative DigitalTechnologies, although the public is interested in their existence in museums.
Λέξη κλειδί :Πολιτιστικοί οργανισμοί
Ψηφιακές τεχνολογίες
Βιωσιμότητα μουσείων
Ψηφιοποίηση
Ψηφιακή στρατηγική
Cultural organisations
Digital technologies
Museum sustainability
Digitalization
Digital strategy
Διαθέσιμο από :2020-12-02 15:21:46
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-02 15:21:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mantziou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf