ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο εντοπισμός της τοξικότητας στο λόγο μέσω της πρόθεσης και του αντικτύπου
Εναλλακτικός τίτλος :Detecting toxicity by intention and impact
Δημιουργός :Αντωνίου, Λαμπρινή-Μαρία
Συντελεστής :Παυλόπουλος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Ίων (Εξεταστής)
Λουρίδας, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8127
Περίληψη :Η τοξικότητα στο λόγο είναι ένας «τύπος επιθετικού μηχανισμού επικοινωνίας» (D'Sa κ.ά., 2019). Αποτελεί ένα από τα πεδία έρευνας της κοινότητας της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing). Οι μελέτες εστιάζουν κυρίως στην αγγλική γλώσσα και σε συγκεκριμένες κατηγορίες κειμένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ανίχνευσης του τοξικού λόγου σε online συζητήσεις μέσω της πρόθεσης και του αντικτύπου. Συγκεκριμένα, η μελέτη ξεκίνησε από την ανάγκη εύρεσης μιας νέας προσέγγισης για την ανίχνευση της βαθιάς τοξικότητας, ύστερα από τη μελέτη σχετικού πειράματος που κατέδειξε τη δυσκολία ανίχνευσής της με αυτή τη διάσταση. Ως συνέχεια αυτού, διεξήχθησαν πειράματα με ανθρώπους κριτές σχετικά με την πρόθεση και τον αντίκτυπο, αφού πρώτα δημιουργήθηκαν οδηγίες. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν χαμηλή συσχέτιση πρόθεσης και αντικτύπου και δυσκολία ανίχνευσης της τοξικότητας μέσω της πρόθεσης, ενώ ελαφρώς λιγότερη δυσκολία ανίχνευσης μέσω του αντικτύπου. Τέλος, έγινε μια μελέτη της συσχέτισης του σκορ του συστήματος μέσω ενός άρθρου για τις μικροεπιθέσεις και τους σκορ των ανθρώπων στα δυο τελευταία πειράματα, με αποτελέσματα που καταδεικνύουν πως το σκορ του συστήματος και το σκορ των ανθρώπων δεν σχετίζονται.
Toxicity in speech is a "type of aggressive communication mechanism" (D'Sa et al., 2019). It is one of the research fields of the Natural Language Processing community. The studies focus mainly on the English language and on specific categories of texts. The purpose of this paper is the study of toxicity detection in online discussions through intention and impact. Specifically, the study started from the need to find a new approach to detect deep toxicity, after the study of a relevant experiment that showed the difficulty of detecting it. As a result, experiments on intention and impact were performed with human raters, after the creation of their instructions. Their results showed low correlation between intention and impact and difficulty in detecting intention toxicity, whereas slightly less difficulty in impact. Finally, correlation between human scored score of the experiment and system scored score of microaggressions was studied, with results showing that the system scored score and the human scored score are not correlated.
Λέξη κλειδί :Τοξικότητα
Μικροεπιθέσεις
Συσχέτιση
Πρόθεση
Αντίκτυπος
Δεδομένα
Επισημείωση
Toxicity
Language technology
Intention
Impact
Data
Annotation
Διαθέσιμο από :2020-11-30 17:24:37
Ημερομηνία έκδοσης :27-11-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-11-30 17:24:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Antoniou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf