ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Political business cycle theories and Central Bank independence: an example for the USA
Εναλλακτικός τίτλος :Θεωρίες πολιτικών κύκλων και η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας: ένα παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Δημιουργός :Μανιού, Μαρίνα
Συντελεστής :Κατσίμη, Μαργαρίτα (Επιβλέπων καθηγητής)
Καλυβίτης, Σαράντης (Εξεταστής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8106
Περίληψη :Το πρώτο κεφάλαιο πρόκειται να αφιερωθεί στη θεωρητική ανάλυση των δύο κύριων θεωριών που ακολουθούνται από την προσθήκη των πιο πρόσφατων που λαμβάνουν υπόψη τις ορθολογικές προσδοκίες. Θα είναι μια θεωρητική και οικονομετρική παρουσίαση των μοντέλων με έμφαση στις διαφορές που παρουσιάζονται από το καθένα. Το δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιάσει το σχέση με την Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. Επιλέγουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό δεδομένου του το γεγονός ότι αν θεωρήσουμε ότι η πολιτική επηρεάζει τη νομισματική πολιτική σίγουρα θα επηρεάσει ένα νομισματικό ίδρυμα όπως οι τράπεζες. Θα επικεντρωθούμε στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και στον βαθμό της ανεξαρτησία της καθώς είναι ένας αντιπροσωπευτικός νομισματικός θεσμός μιας από τις κυρίαρχες οικονομίες του κόσμου. Το τρίτο κεφάλαιο θα αφιερωθεί στο μοντέλο μας. Πρώτα πρόκειται να περιγραφεί η οικονομετρική διαδικασία και το βασικό μοντέλο που ανέπτυξε ο Alesina και ο Rosenthal προσθέτοντας τη θεωρία ορθολογικών προσδοκιών. Επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από τις Η.Π.Α., όπως έχουν δείξει οι προηγούμενες έρευνες ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της θεωρίας. Το τελευταίο κεφάλαιο πρόκειται να ολοκληρώσει την ανάλυση του κύριου μοντέλου και να επεκτείνει την συζήτησής μας για τους οικονομικοπολιτικούς κύκλους υπό το πρίσμα της πιο πρόσφατης παγκόσμιας κρίσης. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στην ερώτηση εάν η ορθολογική κομματική θεωρία κυβερνά την αμερικανική οικονομία ή είναι μια ξεπερασμένη ιδέα που μπορεί να εξελιχθεί ή να αναθεωρηθεί. Πολλά χρόνια έχουν περάσει από τη σύλληψη της πρώτης ιδέας ως εξέλιξη της οικονομίας και της η κρίση του 2009 άλλαξε τη σύνθεση της κοινωνίας.
The first chapter is going to be devoted to the theoretical analysis of the two main theories which are followed by the addition of the most recent which take into consideration the rational expectations. It will be a theoretical and econometric presentation of the models emphasizing to the differences which are presented by each one. The second chapter is going to present the relationship with the Federal Reserve Bank. We choose to give some emphasis on it given the fact that if we consider that politics influences monetary policy certainly will affect a monetary institution such αs banks. We are going to focus on the Federal Reserve Bank and its degree of independence as it is a representative monetary institution of one of most dominant economies of the world. The third chapter is going to be devoted to our model. First we are going to describe the econometric procedure and the basic rational partisan model developed by Alesina and Rosenthal. We choose to use data from U.S.A as most of the previous research has shown the latter as a representative example of the theory. The last chapter is going to conclude the analysis of the main model and also to extend our discussion about Business Cycles under the perspective of the most recent global crisis. We will try to answer if Rational partisan theory governs the American economy or is an outdated idea which may be evolved or revised. Many years have past since the conception of the first idea as the evolution of economics and the crisis of 2009 has changed the composition of society.
Λέξη κλειδί :Πολιτικοί κύκλοι
Ορθολογική κομματική θεωρία
Κεντρική τράπεζα
Μακροοικονομικές μεταβλητές
ΗΠΑ
Political business cycles
Rational partisan theory
Central Bank
Macroeconomic Variables
USA
Διαθέσιμο από :2020-11-02 13:28:42
Ημερομηνία έκδοσης :02-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-11-02 13:28:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Maniou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf