ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Aξιολόγηση κοινωνικού αντίκτυπου των δράσεων ΕΚΕ: μελέτη περίπτωσης: Youth Empowered Coca Cola 3E
Εναλλακτικός τίτλος :Social impact assessment of CSR activities: case study: Youth Empowered, Coca Cola 3E
Δημιουργός :Πούλου, Μαργαρίτα
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8082
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματεύεται την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου που προκύπτει από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Coca Cola 3E, με μελέτη περίπτωσης, το επιμορφωτικό πρόγραμμα για νέους ηλικιών 18-30 ετών, «Youth Empowered». Πρωταρχικά, μελετάται το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πως έχει προκύψει και έχει εδραιωθεί ως κυρίαρχη πρακτική των επιχειρήσεων στην εποχή μας. Εξετάζονται οι λόγοι που οι εταιρίες στη σύγχρονη εποχή υιοθετούν πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πως αντιλαμβάνονται τη στάση αυτή των εταιριών οι καταναλωτές και πως αυτή επηρεάζει τις πεποιθήσεις τους απέναντι στην εκάστοτε εταιρία, και διαμορφώνει τη δική τους στάση και συμπεριφορά. Στη συνέχεια, ερευνάται το ζήτημα του κοινωνικού αντίκτυπου που δημιουργείται μέσω των δράσεων ΕΚΕ, η κοινωνική αξία που αυτές δημιουργούν, τα οφέλη που υπάρχουν για το κοινωνικό σύνολο. Ακόμα, εξετάζονται τα κίνητρα των εταιριών και το κέρδος που επιστρέφει στις ίδιες. Βασικός πυλώνας της εργασίας, είναι η αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Youth Empowered» ως πρωτοβουλία της Coca Cola 3E. Παρουσιάζονται ορισμένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου ως αποτέλεσμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και επιλέγεται ένα από αυτά για να εφαρμοστεί στο πρόγραμμα. Μέσω ποιοτικής έρευνας με τη μορφή συνεντεύξεων με στελέχη της εταιρίας και δικαιούχους του προγράμματος, αλλά και τη δημιουργία ερωτηματολογίου με τυχαία δειγματοληψία, εξάγονται συμπεράσματα για την αξιολόγηση της δράσης, τη σχέση της στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την διαφήμιση, την προβολή και το μάρκετινγκ και τη διαμόρφωση της αντίληψης των καταναλωτών για τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις.
The present dissertation is based on a case study which deals with the assessment of the social impact resulting from the Coca Cola 3E Corporate Social Responsibility program- a training program for young people between 18-30, called "Youth Empowered".Initially, the issue of CSR is examined, the way it has emerged and how it has been established as a predominant corporate practice nowadays. The study explores the reasons why companies adopt CSR practices in the modern age, the way consumers perceive this corporate trend, how it influences their view towards each company and shapes their attitude and conduct.Next, the question of the social impact deriving from the CSR activities is examined, the social value that these create, and the benefits for the society. Moreover, the incentive of the companies is explored as well as the profit returning to them.The main pillar of this study is the appraisal of the specific CSR program "Youth Empowered" as an initiative of Coca Cola 3E. The study presents some of the most widespread research and evaluation instruments regarding the social impact of CSR actions and one of these is selected to be applied in the program.By means of a qualitative research in the form of interviews with the company's management personnel and beneficiaries of the program along with the creation of a questionnaire with random sampling, certain conclusions are reached concerning the assessment of the action, the connection of CSR strategy with advertising, promotion and marketing, and the configuration of consumers' perception of the socially responsible firms. 
Λέξη κλειδί :Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Κοινωνικός αντίκτυπος
Εργαλεία αξιολόγησης
Κοινωνική αξία
Κοινωνικό κεφάλαιο
Μάρκετινγκ
Corporate Social Responsibility (CSR)
Social impact
Evaluation tools
Social values
Social capital
Marketing
Διαθέσιμο από :2020-10-21 21:26:32
Ημερομηνία έκδοσης :28-09-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-21 21:26:32
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Poulou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf