ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φαινόμενο shopping cart abandonment & η συμπεριφορά του καταναλωτή
Εναλλακτικός τίτλος :Shopping cart abandonment phenomenon & consumer behaviour
Δημιουργός :Δημητρακοπούλου, Μαρία
Συντελεστής :Καρδαράς, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8074
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετασθεί ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο παγκοσμίως, η εγκατάλειψη του ηλεκτρονικού καλαθιού αγορών (SCA -Shopping Cart Abandonment). Σκοπός της εργασίας με θέμα: Φαινόμενο Shopping Cart Abandonment και η συμπεριφορά του καταναλωτή., είναι πρωτίστως, να απαντήσει στο ερώτημα, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες για τους οποίους μπορεί ένας χρήστης να εγκαταλείψει την online αγορά του. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου από την αρχή του μέχρι σήμερα και πως αυτή σχετίζεται με τη διαδικτυακή συμπεριφορά του καταναλωτή. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά με βιβλιογραφική τεκμηρίωση στον ορισμό του φαινομένου Εγκατάλειψης του ηλεκτρονικού καλαθιού αγορών -SCA(Shopping Cart Abandonment) και πως αυτό διαμορφώνεται, ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι στρατηγικές αντιμετώπισης του φαινομένου. Στη συνέχεια, στη μεθοδολογία της έρευνας αξιοποιήθηκαν εργαλεία για την συγκέντρωση των πρωτογενών ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων καθώς χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο και καταγραφές από τους ερωτώμενους. Πραγματοποιώντας μια πρωτογενή ποιοτική έρευνα, με στόχο τη συγκέντρωση ποιοτικών δεδομένων συλλέχθηκαν στοιχεία που οδήγησαν στην σύνταξη του ερωτηματολογίου για την πρωτογενή ποσοτική έρευνα. Η ερευνήτρια διεξήγαγε μια τηλεδιάσκεψη της ομάδας εστίασης όπου προέκυψαν οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους ένας πελάτης εγκαταλείπει το καλάθι αγορών του έτσι ώστε να ερμηνευθεί η συμπεριφορά του πελάτη στις ηλεκτρονικές του αγορές . Ύστερα με τη βοήθεια της διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn, κοινοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας σε 105 άτομα. Μέσα από αυτή την έρευνα προέκυψαν συμπεράσματα αναφορικά με τους κύριους λόγους απόρριψης του διαδικτυακού καλαθιού, το δυσανάλογο κόστος των μεταφορικών, τη μη διαθεσιμότητα προϊόντων, την αργοπορία παράδοσης τους, τα προβλήματα λειτουργικότητας ενός e-shop, την αγορά από ένα φυσικό κατάστημα, τους τρόπους πληρωμής και τη τιμή ενός προϊόντος.
In this dissertation we will examine one of the key factors influencing e-commerce worldwide, the abandonment of the shopping cart (SCA - Shopping Cart Abandonment).The purpose of this paper is to discuss the phenomenon of Shopping Cart Abandonment and consumer behavior.The second chapter discusses the evolution of e-commerce from its inception to the present day and how it relates to online consumer behavior.In the third chapter, reference is made with bibliographic documentation to the definition of the phenomenon of Abandonment of the electronic shopping cart -SCA (Shopping Cart Abandonment) and how it is formed, while then the strategies for dealing with the phenomenon are analyzed.Then, in the research methodology, tools were used for the collection of primary qualitative and quantitative data as a questionnaire and records of the respondents were used.Carrying out a primary qualitative research, in order to collect qualitative data, data were collected that led to the compilation of the questionnaire for the primary quantitative research.The researcher conducted a teleconference of the catering group where the main reasons why a customer leaves his shopping cart emerged in order to interpret the customer's behavior in his online shopping. The survey questionnaire was then distributed to 105 people with the help of the online social networking platform LinkedIn.Through this research, conclusions were drawn regarding the main reasons for rejecting the online basket, the disproportionate cost of shipping, the unavailability of products, their late delivery, the problems of operation of an e-shop, the purchase from a physical store, the ways payment and the price of a product.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό εμπόριο
Εγκατάλειψη ηλεκτρονικού καλαθιού
Ηλεκτρονικές αγορές
Συμπεριφορά καταναλωτή
E-commerce
Shopping cart abandonment
Online shopping
Consumer behaviour
Ημερομηνία :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :21-10-2020
Ημερομηνία αποδοχής :21-10-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimitrakopoulou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf