ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ranking of world ports: determinants and system dynamics
Εναλλακτικός τίτλος :Παγκόσμιες κατατάξεις λιμένων: καθοριστικοί παράγοντες και κινητικότητα του συστήματος κατατάξεων
Δημιουργός :Κουρέλης, Χαράλαμπος
Kourelis, Charalampos
Λούμος, Νικόλαος
Loumos, Nikolaos
Συντελεστής :Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πάλλης, Θάνος (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8061
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μια έρευνα της κινητικότητας των κατατάξεων των κορυφαίων 50 διεθνών λιμένων, για το χρονικό διάστημα 16 ετών (2002-2017). Ωστόσο, η μελέτη μας επικεντρώνεται στις διαφορές κινητικότητας μεταξύ δύο υποπεριόδων, 2002-2009 και 2010-2017. Οποιεσδήποτε λίστες κατάταξης σε αυτή τη διπλωματική εργασία αναφέρονται αποκλειστικά στο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων (TEUs). Μέσω εφαρμογής του μοντέλου Markov Chain και διάφορων δεικτών κινητικότητας παρατηρούμε υψηλότερη κινητικότητα στην πρώτη υποπερίοδο. Υψηλότερα επίπεδα κινητικότητας παρατηρούνται επίσης και στους λιμένες χαμηλότερων κατατάξεων, σε σύγκριση με αυτούς των υψηλότερων. Επιπλέον, και για τις δύο υποπεριόδους, οι πιθανότητες πτώσης κατατάξεων υπερτερούν των πιθανοτήτων βελτίωσης. Ένας επιπλέον στόχος της έρευνάς μας είναι η εξέταση πιθανών παραγόντων που καθορίζουν τις θέσεις κατάταξης των λιμένων. Κάποιες από τις μεταβλητές αποδείχθηκαν σημαντικές, ενώ άλλες δεν δείχνουν να επηρεάζουν τις κατατάξεις.
This dissertation is a research on the mobility of the rankings of the top 50 international ports, for a 16-year period (2002-2017). However, our study focuses on mobility differences between two sub periods, 2002-2009 and 2010-2017. Any ranking lists in this dissertation refer exclusively to container trade (TEUs). Through the application of the Markov Chain model and various mobility indicators we observe higher mobility in the first sub period. Higher levels of mobility are also observed in lower-ranked ports, compared to higher-ranked ones. In addition, chances of ranking deteriorations outweigh the chances of improvements for both sub periods. An additional goal of our research is to examine possible factors that determine the ranking positions of ports. Some of the variables proved to be significant, while others do not appear to affect the rankings.
Λέξη κλειδί :Αλυσίδες Markov
Κατατάξεις λιμένων
Κινητικότητα
Παράγοντες
Markov chain
Transition matrix
Port rankings
Mobility
Determinants
Διαθέσιμο από :2020-10-06 16:07:22
Ημερομηνία έκδοσης :04-12-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-06 16:07:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kourelis_Loumos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf