ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Cybersecurity risks posed by unmanned aircraft systems
Εναλλακτικός τίτλος :Οι απειλές στη κυβερνοασφάλεια από μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα
Δημιουργός :Μουστάκας, Δημήτριος
Moustakas, Dimitrios
Συντελεστής :Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Στεργιόπουλος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ντούσκας, Θεόδωρος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8051
Περίληψη :Τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS) αποτελούν ένα ακόμα αξιοθαύμαστο τεχνολογικό επίτευγμα. Έδωσαν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να πετούν και να βλέπουν μέσα από τα μάτια ενός πουλιού, καθιστώντας πλέον τα περισσότερα σχέδια κυβερνοάμυνας ως παρωχημένα. Οι ικανότητες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα το κόστος και η απλότητα στη χρήση τους μειώνονται με σταθερό ρυθμό. Παράλληλα, αυτή η βελτίωση στις δυνατότητες τους, οδήγησε στην υιοθέτηση των UAS ως μέσο μιας πληθώρας εμπορικών και ιδιωτικών χρήσεων.Αυτές οι δραστικές βελτιώσεις στις ικανότητες των UAV, δημιούργησαν μια ιδανική πλατφόρμα για την ενορχήστρωση κακόβουλων κυβερνοεπιθέσεων. Βάση αυτών κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή των κρίσιμων υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση των νέων απειλών, μέσω κατάλληλων μέτρων κυβερνοάμυνας, λήψη αντίμετρων εναντίον των UAV, νέα σχέδια διαχείρισης κίνδυνου, αλλά και η διαρκής ενημέρωσή τους. Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και παρουσίαση των κινδύνων κυβερνοασφάλειας που μπορεί να προκληθούν από τη κακόβουλη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και πώς οι ικανότητες τους, και η απειλή που συνιστούν, θα πρέπει να ορίζουν την πολιτική ανάλυσης κινδύνου κάθε σύγχρονης κρίσιμης υποδομής.Στην έκταση της παρούσας εργασίας, αναλύεται κάθε τεχνολογική πτυχή των UAV η οποία σχετίζεται με κυβερνο-επιθέσεις, ακολουθουμένη από τη παρουσίαση διαφόρων περιπτώσεων στις οποίες UAV χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα για την διεξαγωγή κυβερνο-επιθέσεων. Με σκοπό την ολιστική προσέγγιση του θέματος, περιλήφθηκαν κεφάλαια τα οποία παρουσιάζουν και αναλύουν μια σειρά από πλατφόρμες και τεχνολογίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των UAV. Με βάση τα προαναφερθέντα, θα παρουσιαστούν δύο ρεαλιστικά σενάρια κυβερνο-επίθεσης, συνοδευόμενα από προτεινόμενα αντίμετρα για την εξουδετέρωση τους. Τέλος, παρουσιάζεται ένα σχέδιο δράσης με στόχο την επιτυχή κυβερνο-άμυνα κρίσιμων υποδομών εναντίον των UAV, μαζί με σχόλια και προτάσεις.
Unmanned Aircraft Systems (UAS) are yet another marvelous technological achievement. They gave men the ability to fly and see from the eyes of a bird, and in an instant what was known for the cybersecurity became obsolete. The abilities of Unmanned Aircraft Vehicles (UAV) have sharply improved in the recent years, while simultaneously their cost and simplicity to use have steadily declined. Moreover, those improved capabilities have led to the adaption of UASs as a medium for a plethora of commercial and civilian usages.Those drastic improvements of the drones’ abilities made them an ideal tool for malicious cyber-related acts. Critical infrastructures must adapt in this new era and threat with suitable cyber-defenses, anti-drone measures, risk management and constantly re-evaluate their plans.The aim of this thesis is the analysis and presentation of cybersecurity risks which unmanned aircraft systems pose and how their threat capabilities should pave the way in risk assessments of every modern critical infrastructure. Each technological and cyber-criminal related aspect of drones is analyzed along with presentation of various cases where drones were used for cyber-attacks. With the aim of holistic approach, this thesis presents a number of anti-drone platforms and technologies. Based on the aforementioned, two realistic attack scenarios are presented and introduced along their corresponding countermeasures. Last but not least an anti-drone oriented action plan is introduced along with comments and suggestions.
Λέξη κλειδί :Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV)
Μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS)
Κυβερνοασφάλεια
Έξυπνα αεροδρόμια
Τεχνητή νοημοσύνη
Unmanned Aircraft Vehicles (UAV)
Unmanned Aircraft Systems (UAS)
Cybersecurity
Smart airports
Artificial intelligence
Διαθέσιμο από :2020-09-27 14:32:45
Ημερομηνία έκδοσης :24-09-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-09-27 14:32:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Moustakas_2020.pdf

Τύπος: application/pdf