ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Strategic behavior in queueing systems with service rate uncertainty
Εναλλακτικός τίτλος :Στρατηγική συμπεριφορά σε συστήματα αναμονής με αβέβαιο ρυθμό εξυπηρέτησης
Δημιουργός :Γούλας, Μάριος
Goulas, Marios
Συντελεστής :Δημητρακόπουλος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπουρνέτας, Απόστολος (Εξεταστής)
Οικονόμου, Αντώνιος (Εξεταστής)
Athnes University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8045
Περίληψη :Αυτή η εργασία αναλύει το πρόβλημα της στρατηγικής συμπεριφοράς των πελατών σε μια μη παρατηρήσιμη Μαρκοβιανή ουρά αναμονής με έναν σταθμό εξυπηρέτησης, όπου ο διαχειριστής του συστήματος δύναται να προσλάβει έναν εξωτερικό συνεργάτη για να αυξήσει τον ρυθμό εξυπηρέτησης σταθμού αυτού. Αυτό μπορεί να γίνει στην αρχή ενός κύκλου απασχόλησης και με ένα συγκεκριμένο κόστος.Στο 1ο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά στοιχεία των ουρών αναμονής και των μη συνεργατικών παιγνίων.Στο 2ο κεφάλαιο, αρχικά παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου της μη παρατηρήσιμης Μαρκοβιανής ουράς αναμονής των Edelson και Hildebrand και η στρατηγική συμπεριφορά των πελατών ως προς την είσοδο τους στο σύστημα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το μοντέλο του R. Hassin, μία μη παρατηρήσιμη Μαρκοβιανή ουρά αναμονής όπου υπάρχει αβεβαιότητα για τον ρυθμό εξυπηρέτησης του συστήματος. Και πάλι εξετάζεται η στρατηγική συμπεριφορά των πελατών ως προς την είσοδο τους στο σύστημα.Στο 3ο κεφάλαιο εξετάζουμε μια παραλλαγή του μοντέλου του R. Hassin, όπου ο ρυθμός εξυπηρέτησης καθορίζεται από μια εξωτερική οντότητα, έναν εξωτερικό συνεργάτη που δύναται να προσλάβει ο διαχειριστής του συστήματος. Αυτός ο εξωτερικός συνεργάτης αποφασίζει αν θα συμμετέχει στο σύστημα με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κέρδους του και ανάλογα καθορίζει τον ρυθμό εξυπηρέτησης. Στην παρούσα εργασία δεν εξετάζεται η στρατηγική του διαχειριστή του συστήματος σε αυτό το μοντέλο, οπότε καταλήγουμε σε ένα παίγνιο τύπου Stackelberg, το οποίο λύνεται αναδρομικά: πρώτα καθορίζεται η στρατηγική εισόδου των πελατών του συστήματος, δεδομένου ενός κόστους εισόδου κι έπειτα η βέλτιστη στρατηγική του εξωτερικού συνεργάτη, δεδομένης μιας προσφερόμενης προς αυτόν αμοιβής.
This thesis analyzes the problem of equilibrium behavior in an unobservable single server Markovian queueing system in which the system administrator has the option to acquire extra service capacity by hiring an external entity, i.e. a contractor, under a specific cost at the beginning of a busy cycle. In Chapter 1, we introduce the basic aspects of queueing systems and non-cooperative games, which are the two key elements for examining the strategic behavior in a queueing system, i.e. a queueing game.In Chapter 2, we initially present the basic aspects of a queueing game formulated for the customers joining dilemma in an unobservable single server Markovian queueing system, as analyzed by Edelson and Hildebrand. Afterwards, we present the model of R. Hassin, which examines customers’ strategic joining behavior in an unobservable single server Markovian queueing system with uncertain service rate.In Chapter 3, we analyze a variation of the model analyzed by R. Hassin. Τhe main difference is that we treat the service rate uncertainty as a decision made by an external entity, i.e. the contractor, who acts as a profit maximizer and determines the realized service rate which depends on his decision. This external entity can be optionally hired by the system’s administrator under a specific cost at the beginning of a busy cycle. Therefore, the administrator's strategy is not analyzed in this thesis, hence the problem is modelled as a two-stage Stackelberg game. The problem is solved backwards by first defining the customers’ equilibrium joining behavior for a given entrance fee and then the contractor's optimal response for a given salary offer.
Λέξη κλειδί :Ουρές αναμονής
Παίγνια σε ουρές
Θεωρία παιγνίων
Στρατηγική συμπεριφορά
Queues
Queueing games
Game theory
Strategic behavior
Διαθέσιμο από :2020-09-16 22:34:46
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-09-16 22:34:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Goulas_2020.pdf

Τύπος: application/pdf