ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :P & I CLUBS: ρόλος και λειτουργία
Εναλλακτικός τίτλος :P & I CLUBS: role and operation
Δημιουργός :Γιαννοπούλου, Άννα-Μαρία
Συντελεστής :Αθανασοπούλου, Βικτωρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα τρία βασικά στοιχεία της ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι το πλοίο, οι ναυτικοί και το φορτίο. Το ένα μέρος που συνδέεται άμεσα με τα τρία αναφερόμενα είναι ο κίνδυνος που εμπλέκεται στη μεταφορά φορτίου σε πλοίο από ναυτικούς. Λόγω του παράγοντα του κινδύνου, ένας εφοπλιστής μπορεί να αντιμετωπίσει σημαντικές απώλειες σε χρήμα εάν το πλοίο του αντιμετωπίσει κάποιου είδους ατύχημα και προκαλέσει κάποια περιβαλλοντική καταστροφή. Επίσης, ο κίνδυνος για τη ζωή των ναυτικών αποτελεί ένα μείζον ζήτημα για τις ναυτιλιακές εταιρίες και επομένως η ασφάλιση του πλοίου, του φορτίου και του πληρώματος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή για τη ναυτηλία. Κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας υπηρεσίας, το πιο πολύτιμο στοιχείο επί του πλοίου, δηλαδή η ανθρώπινη ζωή μπορεί να διατρέχει κίνδυνο λόγω ασθένειας, τραυματισμού από ατύχημα ή ακόμη και θανάτου από κινδύνους.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη λειτουργίας των “Ομίλων Προστασίας και Αποζημίωσης (Protection and Indemnity Clubs - P&I Clubs)” και η μελέτη του ρόλου που διαδραματίζουν οι αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί στο χώρο του ναυτιλιακού εμπορίου και στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι. Ένα P&I Club παρέχει αποζημίωση με τη μορφή ασφαλιστικής κάλυψης για λόγους όπως προαναφέρθηκε στους ναυτικούς. Κάθε P&I Club ορίζει ένα ασφάλιστρο για έναν ιδιοκτήτη που αντικατοπτρίζει τους κινδύνους για τους οποίους απαιτεί κάλυψη, το στόλο του ολικής χωρητικότητας και την έκθεση του στόλου του σε κίνδυνο, ενώ άλλοι παράγοντες, εμπεριέχουν την κάλυψη άλλων σημαντικών απαιτήσεων. Ένα P&I Club παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για μια σειρά ζητημάτων όπως αξιώσεις ασθένειας και θανάτου του πληρώματος και των επιβατών, αποζημίωση από ενδεχόμενες καταστροφές του ή απώλεια του φορτίου, ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ πλοίων ή με σταθερά και πλωτά αντικείμενα (προβλήτες, θαλάσσια ζώα, εξέδρες, εγκαταστάσεις αλιείας κλπ.), ενδεχόμενη ανάγκη ρυμούλκησης, απομάκρυνση ναυαγίων, διαδικασιών διάσωσης, αστικών ευθυνών που επιβάλλονται λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος κλπ.Η δομή της παρούσας εργασίας, περιλαμβάνει την παρουσίαση της ιστορικής διαδρομή και της πορείας της ναυτικής ασφάλισης, μέσα στο χρόνο, μέχρι τη σημερινή εποχή με τη διαμόρφωση των Αλληλασφαλιστικών Οργανισμών (P&I Clubs). Στη συνέχεια, περιγράφεται η οργάνωση και η λειτουργία των P&I Clubs. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η εταιρική τους μορφή, η διοικητική τους διαβάθμιση, ο ρόλος , η λειτουργία και η αρμοδιότητες του κάθε μέρους, οι κανόνες που τις διέπουν καθώς και οι κίνδυνοι οι που καλύπτουν. Στη συνέχεια, στην εργασία αναλύονται ζητήματα όπως η αρχή του ασφαλιστικού συμφέροντος και της αποζημίωσης που χαρακτηρίζουν τους εν λόγω οργανισμούς, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφονται ορισμένοι από τους ισχυρότερους ομίλους P&I.
The three basic elements of the shipping industry are the ship, the sailors and the cargo. One part that is directly related to the three mentioned is the risk involved in transporting cargo to a ship by seafarers. Due to the risk factor, a shipowner can face significant cash losses if his ship encounters some kind of accident and causes some environmental disaster. Risk to the lives of seafarers is also a major issue for shipping companies and therefore ship, cargo and crew insurance is a particularly important aspect for shipping. During maritime service, the most valuable item on board, namely human life, can be endangered due to illness, accidental injury or even death from danger. The purpose of this work is to study the operation of the "Protection and Indemnity Clubs (P&I Clubs)" and to study the role played by mutual insurance organizations in the field of maritime trade and international economic development. A P&I Club provides compensation in the form of insurance coverage for reasons as mentioned above to sailors.Each P&I Club sets a premium for an owner that reflects the risks for which it requires coverage, its full-capacity fleet and its fleet exposure to risk, while other factors include meeting other important requirements. A P&I Club provides insurance coverage for a range of issues such as sickness and death claims of crew and passengers, compensation for possible damage or loss of cargo, possible collisions between ships or with fixed and floating objects (piers, marine animals, platforms, fishing facilities, etc.), possible need for towing, removal of shipwrecks, rescue procedures, civil liability imposed due to environmental pollution, etc. The structure of the present work includes the presentation of the historical path and the course of the maritime insurance, in time, up to the present time with the formation of the Mutual Insurance Organizations (P&I Clubs). The following describes the organization and operation of P&I Clubs. Specifically, their corporate form, their administrative rank, the role, operation and responsibilities of each party, the rules that govern them as well as the risks they cover are described.The paper then analyzes issues such as the principle of insurance interest and compensation that characterize these organizations, while the last chapter describes some of the strongest P&I groups.
Λέξη κλειδί :Αλληλασφάλιση
Αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί
Ναυτιλία
Ασφάλιση
P&I Clubs (Protection & Indemnity Clubs)
Idemnity
Protection
Marine insurance
Ημερομηνία :09-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :11-09-2020
Ημερομηνία αποδοχής :11-09-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Athanasopoulou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf