ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αγορά εργασίας και οι νέοι: μετανάστευση και επαναπατρισμός
Εναλλακτικός τίτλος :The labour market and young people: migration and repatriation
Δημιουργός :Δρίτσας, Δημήτριος
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Σταυριανέα, Αικατερίνη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8026
Περίληψη :Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας και της ευκαιρίες που προκύπτουν για αυτούς είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Αναλύονται οι κλάδοι σε ανάπτυξη στην χώρα μας,οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν ανά κλάδο και πώς ο νέος επιστήμονας θα αναζητήσει αλλά και θα ανταποκριθεί σε αυτές τις θέσεις. Επίσης, γίνονται επισημάνσεις για τον ρόλο του πανεπιστημίου στην σύνδεση νέων με αγορά εργασίας. Η αντίστοιχη ανάλυση ευκαριών γίνεται και για τις χώρες του εξωτερικόυ. Επισημαίνονται οι κλάδοι που είναι σε ανάπτυξη στο εξωτερικό, οι χωρές που ζητάνε νέους επιστήμονες για εργασία αλλά και οι τρόποι που οι νέοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό.Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα θέματα της μετανάστευσης των νέων επιστημόνων,θέμα που έχει πλήξει την χώρα, και ο τρόπος επαναπατρισμόυ τους. Γίνεται εκτενής αναφορά στο ποσοστό νέων που αποχώρησαν,στις περιόδους που αναχώρησαν και στις χώρες που επίλεξαν για προορισμό μετανάστευσης και εργασίας. Επίσης εξηγούνται οι λόγοι μετανάστευσης των νέων επιστημόνων,αναλύεται η προσαρμογή τους στο εξωτερικό αλλά και οι συνέπεις που έχει όλη αυτή η διαρροή εγκεφάλων(brain drain) για την χώρα μας.Στις τελευταιές ενότητες τονίζονται οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να επιστρέψουν στην χώρα οι νέοι επιστήμονες. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν και αναγράφεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε κατά την διεξαγωγή της εργασίας.
This thesis is divided into two chapters. The first chapter focuses on connecting young people with the labor market and the opportunities that arise for them either in Greece or abroad. The emerging branches in our country are analyzed, the jobs that exist per branch and how the young scientist will look for and respond to these positions. There are also remarks about the role of the university in connecting young people with the labor market. The corresponding analysis of opportunities is done for foreign countries. The fields that are developing abroad, the countries that are looking for young scientists for work but also the ways in which young people can look for work abroad are pointed out.The second chapter analyzes the issues of immigration of young scientists, an issue that has affected the country, and the way of their repatriation. Extensive reference is made to the percentage of young people who left, the periods they left and the countries they chose as their destination for immigration and work. The reasons for the migration of young scientists are also explained, their adaptation abroad is analyzed, as well as the consequences that all this brain drain has for our country. the young scientists. The role of society, the state and universities in the effort to both the return of scientists and to maintain the existing potential in the country are analyzed. The last section presents the existing movements in Greece for the repatriation of young people. Finally, the resulting conclusions are presented and the bibliography used during the work is indicated.
Λέξη κλειδί :Αγορα εργασίας
Μετανάστευση
Επαναπατρισμός
Νεολαία
Διαρροή εγκεφάλων
Διαρροή επιστημονικού προσωπικού
Labor market
Immigration
Repatriation
Youth
Brain drain
Brain gain
Διαθέσιμο από :2020-09-10 21:10:21
Ημερομηνία έκδοσης :20-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-09-10 21:10:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dritsas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf