ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Incidental emotions and hedonic forecasting: the role of the certainty-uncertainty appraisal dimension
Εναλλακτικός τίτλος :Περιστασιακά συναισθήματα και ηδονικές προβλέψεις: ο ρόλος της (α)βεβαιότητας ως διάσταση εκτιμήσεων
Δημιουργός :Πολυπόρτης, Αθανάσιος
Polyportis, Athanasios
Συντελεστής :Κοκκινάκη, Φλώρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρεπούσης, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Χριστόπουλος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Horváth, Csilla (Εξεταστής)
Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :199p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7991
Περίληψη :Τα περιστασιακά συναισθήματα, δηλαδή τα συναισθήματα που δεν σχετίζονται με την παρούσα απόφαση, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε μεθύστερες εκτιμήσεις και κρίσεις. Μια βασική διάσταση που διαφοροποιεί τη συναισθηματική εμπειρία αναφέρεται στη διάσταση εκτιμήσεων βεβαιότητας-αβεβαιότητας. Η θέση μιας συναισθηματικής κατάστασης σε αυτήν τη διάσταση καθορίζεται από το βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και μπορούν να προβλέψουν τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον (Lerner & Keltner, 2000; Smith & Ellsworth, 1985).Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στο να συμβάλει στη βιβλιογραφία σχετικά με το ρόλο της διάστασης εκτιμήσεων βεβαιότητας-αβεβαιότητας των περιστασιακών συναισθημάτων και να διερευνήσει την επίδρασή της στο πλαίσιο της ηδονικής πρόβλεψης, ενός σημαντικού πεδίου λήψης αποφάσεων (Kahneman & Snell, 1990, 1992; Wilson & Gilbert, 2003). Η παρούσα έρευνα υποθέτει ότι η βεβαιότητα-αβεβαιότητα των περιστασιακών συναισθημάτων διαμορφώνει το αποτέλεσμα των ηδονικών προβλέψεων.Τα αποτελέσματα τεσσάρων πειραμάτων αποδεικνύουν ότι τα περιστασιακά συναισθήματα που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα ενισχύουν την προβλεπόμενη χρησιμότητα και μειώνουν το σφάλμα πρόβλεψης κατά την ηδονική πρόβλεψη, συγκριτικά με τα περιστασιακά συναισθήματα που χαρακτηρίζονται από βεβαιότητα. Αυτά τα ευρήματα επεκτείνουν τον αντίκτυπο της βεβαιότητας-αβεβαιότητας στο πλαίσιο της ηδονικών προβλέψεων και ενισχύουν περαιτέρω το σημαντικό ρόλο των περιστασιακών συναισθημάτων στη λήψη αποφάσεων.
Incidental motions, i.e. emotions that are unrelated to the decision at hand, can play a significant role in subsequent evaluations and judgments. A key dimension differentiating emotional experience refers to certainty-uncertainty appraisal dimension. The location of an emotional state on this dimension is determined by the extent to which people understand what is happening and can predict what is going to happen in the future (Lerner &Keltner, 2000; Smith & Ellsworth, 1985). The present research aims to contribute to the literature on the role of the certainty-uncertainty appraisal dimension of incidental emotions and explore its carryover effects in the context of hedonic forecasting, a major field of decision-making (Kahneman & Snell, 1990, 1992; Wilson & Gilbert, 2003). The present hypothesizes that, through its carryover effect, the certainty-uncertainty of incidental emotions shapes the outcome of hedonic forecasts. The results of four experimental studies indicate that uncertainty associated incidental emotions, when compared with certainty emotions amplify predicted utility and decrease forecasting error during hedonic forecasting. These findings extend the impact of certainty-uncertainty to the context of hedonic forecasting and further corroborate the impact of incidental emotions in judgement and decision making.
Λέξη κλειδί :Συναισθήματα
Απόφαση
Χρησιμότητα
Σφάλμα
Αβεβαιότητα
Emotions
Decision-making
Utility
Error
Uncertainty
Ημερομηνία :30-06-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :02-09-2020
Ημερομηνία αποδοχής :02-09-2020
Δικαιώματα χρήσης :Free
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Polyportis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf