ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακή καινοτομία και νέες εφαρμογές: ποια τα προτερήματα για τη λειτουργική μίσθωση αυτοκινήτων και πώς θα επηρεάσουν τον τομέα της παροχής υπηρεσιών και την τιμολογιακή πολιτική
Εναλλακτικός τίτλος :Digital innovation and new applications: what are the benefits to car operational leasing and the effects on services and pricing
Δημιουργός :Μαρτίδης, Ευάγγελος
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Ρηγοπούλου, Ειρήνη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :151σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7983
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η αποδοχή που έχουν η ψηφιακή καινοτομία και οι νέες εφαρμογές οι οποίες ενσωματώνονται στο χώρο του αυτοκινήτου, καθώς και πως αυτή η αλλαγή φαίνεται να επηρεάζει τον τομέα τις λειτουργικής μίσθωσης, στο τρόπο παροχής των υπηρεσιών και στον τρόπο τιμολόγησης τους. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, αναλύεται η συμπεριφορά καταναλωτή και ο τρόπος διάχυσης και υιοθέτησης της καινοτομίας, καθώς από αυτά εξαρτάται η επίδραση που θα έχει η ψηφιακή καινοτομία στις επιλογές των ατόμων για μετακίνηση. Επίσης αναζητήθηκαν εργασίες και άρθρα τα οποία αναλύουν ποιες είναι οι ψηφιακές καινοτομίες και εφαρμογές οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν το χώρο του αυτοκινήτου και άρα τον τομέα της λειτουργικής μίσθωσης. Στο τέλος αναφέρονται οι ερευνητικοί στόχοι. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ποσοτική έρευνα που έγινε, για να διερευνηθεί αν ισχύουν για τον πληθυσμό της Ελλάδας, οι υποθέσεις. Αναλύονται η μέθοδος της δειγματοληψίας, το ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) και οι μέθοδοι ανάλυσης στοιχείων. Έπειτα, αναφέρονται τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και η στατιστική ανάλυση τους, και τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Δεν φαίνεται να δημιουργείται ευκαιρία ανάπτυξης υπηρεσιών λόγω της τάσης για ανανέωση του στόλου. Η πιθανή αλλαγή από το μοντέλο αγορά-ιδιοκτησία σε υπηρεσίες μετακίνησης, φαίνεται να δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης καθώς παραμένει η ανάγκη για ιδιωτικότητα. Η χρήση συστημάτων καταγραφής δραστηριότητας έχει ήδη γίνει αποδεκτή οπότε η δημιουργία υπηρεσιών λειτουργικής μίσθωσης με βάση τη χρήση φαίνεται ελκυστική από τους καταναλωτές. Η βελτίωση της διαδικασίας είναι θετικός παράγοντας για την πιθανή σύναψη συμβολαίου, αλλά δεν αρκεί από μόνος του για την αύξηση του μεριδίου. Ακόμα φαίνεται πως παραμένει η τάση για απόκτηση οχημάτων με επίσκεψη σε φυσικό κατάστημα. Η πλειοψηφία δεν διατίθεται να πληρώσει παραπάνω για να αποκτήσει τις καινοτομίες. Τέλος ακολουθούν η συζήτηση όπου επισημαίνεται η συνεισφορά και οι εφαρμογές της παρούσας εργασίας, όπως επίσης και οι περιορισμοί.
This paper explores the acceptance of digital innovation and new applications embedded in the car industry, and how this change appears to affect operating leasing, service delivery and pricing. In the first part of the paper, we analyze consumer behavior and how innovation diffuses and adopts, as they depend on the impact that digital innovation will have on people's choices for mobility. Scientific papers and articles have also been searched that analyze what are the digital innovations and applications that are expected to affect the car industry and hence the operating leasing sector. Finally, the research objectives are mentioned. After that the quantitative survey is presented, that investigates whether the hypotheses apply to the population of Greece. The sampling method, the research tool (questionnaire) and the data analysis methods are analyzed. Next, the results of the sampling and their statistical analysis are reported, and the conclusions drawn. There seems to be no opportunity to develop services due to the fleet renewal trend. The potential shift from the property-to-transport model to transportation services seems to provide growth opportunities as the need for privacy remains. The use of activity logging systems has already been accepted, so creating user-friendly operating leases seems attractive to consumers. Improving the process is a positive factor for a potential contract, but that alone is not enough to increase the market share. It still seems that the trend towards acquiring vehicles by visiting a physical store remains. The majority is not willing to pay more for the innovations. Finally, there is the discussion highlighting the contribution and applications of this work, as well as the limitations.
Λέξη κλειδί :Αυτόνομο αυτοκίνητο
Συνδεδεμένο αυτοκίνητο
Λειτουργική μίσθωση
Ψηφιακές εφαρμογές
Συνδρομητική υπηρεσία διαμοιρασμού αυτοκινήτων
Autonomous car
Connected car
Operating leasing
Digital applications
Car sharing service
Διαθέσιμο από :2020-09-01 02:53:55
Ημερομηνία έκδοσης :15-04-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-09-01 02:53:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Martidis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf