ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :How do firms build brand equity and firm performance through Corporate Social Responsibility actions
Εναλλακτικός τίτλος :Πώς αυξάνουν οι εταιρείες την οικονομική τους απόδοση (τζίρο) αλλά και την αξία της επωνυμίας τους μέσα από ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Δημιουργός :Καγκελίδου, Ευαγγελία
Kagkelidou, Evamgelia
Συντελεστής :Καραντινού, Καλυψώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7944
Περίληψη :Ο πρώτος σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει τι έχει ερευνηθεί σε προηγούμενες μελέτες που διερευνούν πώς οι εταιρείες αυξάνουν την αξία της επωνυμίας και τις οικονομικές επιδόσεις τους μέσω δραστηριοτήτων ΕΚΕ.Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η έρευνα, επιλέχθηκε η μεθοδολογία της συστηματικής επισκόπησης της βιβλιογραφίας με σκοπό τη διερεύνηση κοινών προτύπων στη βιβλιογραφία και τη δυνατότητα σύγκρισης όχι μόνο μεταξύ βιομηχανιών αλλά και μεταξύ χωρών. Χρησιμοποιώντας τους σωστούς όρους και στις κατάλληλες βάσεις δεδομένων, επιστράφηκε μεγάλος αριθμός ακαδημαϊκών περιοδικών. Πρακτικά, τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από 36 ακαδημαϊκά άρθρα, που έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές χώρες και βιομηχανίες στον κόσμο, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους και συμπεριλαμβάνουν διαφορετικά δείγματα. Χρησιμοποιώντας ως εργαλείο ένα φύλλο excel, όλες οι σχέσεις του ενδιαφέροντός μας που βρέθηκαν στα ακαδημαϊκά άρθρα καταγράφηκαν με κωδικοποιημένο τρόπο, προκειμένου να οργανωθούν όλες οι πληροφορίες.Ως αποτέλεσμα, εντοπίστηκαν τέσσερα (4) διαφορετικά ερευνητικά θέματα: (α) θετικός ή αρνητικός αντίκτυπος των ενεργειών ΕΚΕ στην επωνυμία και στην οικονομική απόδοση, γ) τον αντίκτυπο που έχουν τα χαρακτηριστικά της εταιρείας στα αποτελέσματα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην επωνυμία, (δ) ποια χαρακτηριστικά παραλήπτη των ενεργειών ΕΚΕ μπορεί να επηρεάσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητες της ΕΚΕ στην επωνυμία και στην οικονομική απόδοση επωνυμίας.Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η προσαρμογή των πρωτοβουλιών ΕΚΕ επηρεάζει θετικά την οικονομική απόδοση αλλά και την αξία της επωνυμίας μιας επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, έχουν επίσης αναφερθεί ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι διαφορετικές πτυχές ΕΚΕ σε διαφορετικούς κλάδους, μπορεί να έχουν διάφορα αποτελέσματα, επομένως ο προσδιορισμός του κατάλληλου συνδυασμού και των δύο είναι ζωτικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση της δυναμικής του.
The first purpose of this study is to investigate on what has been documented in previous studies that explore how firms increase their brand equity and financial performance through CSR activities. In order to perform this research, the methodology of a systematic literature review was selected with the view to investigating common patterns in the literature and to be able to make comparisons not only across industries but also across countries. By using the right key terms and in the appropriate databases, a large number of academic journals was returned. Practically, the data has been gathered from these 36 academic journals, performed in different countries and industries in the world, using different methods and including different samples. Using as a tool an excel sheet, all relationships of our interest found in the academic journals were reported in a coded manner, in order to organize all the acquired information.As a result, four (4) different research themes were identified and documented: (a) positive or negative impact of CSR actions on Brand Equity and Financial Performance, (b) which CSR aspects have the strongest effects on Brand Equity and Financial Performance (c) the impact that company characteristics have on CSR outcomes on Brand Equity, (d) which recipient characteristics of the CSR actions may influence the impact that CSR activities have on Brand Equity and Financial Performance. The findings suggest that adapting CSR initiatives positively affects the financial performance of a business, and brand equity increases as well. On the other hand some negative results under specific circumstances have been reported as well. The findings also suggest that different CSR aspects in different industries, may exert various outcomes, therefore identifying the appropriate combination of both is crucial in order to maximize its potential.
Λέξη κλειδί :Κοινωνικό μάρκετινγκ
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Αξία επωνυμίας
Οικονομική απόδοση
Social marketing
Corporate Social Responsibility (CSR)
Brand equity
Economic performance
Διαθέσιμο από :2020-08-02 18:11:48
Ημερομηνία έκδοσης :01-06-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-08-02 18:11:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kagkelidou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf