ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :FinTech & financial markets: an overview
Εναλλακτικός τίτλος :FinTech & χρηματοοικονομικές αγορές: μια επισκόπηση
Δημιουργός :Δημόπουλος, Κωνσταντίνος
Dimopoulos, Konstantinos
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7932
Περίληψη :Στην εργασία παρουσιάζεται η λειτουργία και η ανάπτυξη των FinTech εταιρειών στη χρηματοοικονομική αγορά. Με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, αναλύονται οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται. Εξηγείται ποιος είναι ο ρόλος των εταιρειών TechFin, καθώς και τα πλεονεκτήματά τους. Συγκρίνονται τα χαρακτηριστικά των TechFin, FinTech και παραδοσιακών τραπεζών και περιγράφεται ο ανταγωνισμός μεταξύ τους. Εξετάζονται επίσης οι Neobanks που άρχισαν να αυξάνονται μετά τη τελευταία οικονομική κρίση. Παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που παρέχουν, καθώς και οι διαφορές τους με τις παραδοσιακές τράπεζες και επίσης πώς αντιμετωπίζουν οι τελευταίες τον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Συνάγονται συμπεράσματα σχετικά με τους λόγους για την ταχεία ανάπτυξη των εταιρειών FinTech και TechFin, αλλά και την ανάγκη θέσπισης κανόνων και προτύπων για την εξασφάλιση πελατών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης η Revolut, μίαTechFinπου ιδρύθηκε το 2015. Αναλύονται οι υπηρεσίες που προσφέρει και τα οικονομικά της δεδομένα. Τέλος, γίνεται σύγκριση με τρεις αντίστοιχες Neobanks, τη N26, τη Starling και τη Monzo, οι οποίες συγκαταλέγονται στους κύριους ανταγωνιστές της.
The appearance of FinTech companies in the financial market and their operation is presented in this dissertation. The sectors in which they are active are analyzed and, based on available statistics, the focus is on those who show greater growth. It is explained what are the role of TechFin companies as well as their advantages. The characteristics of TechFin, FinTech and traditional banks are being compared and the competition among them is described. Neobanks that began to grow after the last financial crisis are also examined. The services they provide are presented, as well as their differences with traditional banks and also how the latter face increasing competition. Conclusions are drawn about the reasons for the expeditious growth of FinTech and TechFin companies, the consequent need for rules and standards to be established to ensure customers, associated reliability issues, attracting consumers controlling factors and benefits and why these companies are interested in entering the financial sector. In the second part of the dissertation, Revolut, a Neobank founded in 2015, is presented as a case study. The services it offers and its financial data are analyzed. Finally, a comparison is made with three respective Neobanks, the N26, Starling and Monzo, which are among its main competitors.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική αγορά
Ψηφιακή τράπεζα
Financial market
Neobank
TechFin
Fintech
Revolut
Ημερομηνία :23-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :28-07-2020
Ημερομηνία αποδοχής :28-07-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimopoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf