ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The adoption level of Blockchain in industries and real estate
Εναλλακτικός τίτλος :Ο βαθμός υιοθέτησις της τεχνολογίας του Blockchain στις επιχειρήσεις και στο κομμάτι των ακινήτων
Δημιουργός :Κότο, Τζουλιάν
Koto, Xhulian
Συντελεστής :Skarmeas, Dionysios (Επιβλέπων καθηγητής)
Painesis, Grigorios (Εξεταστής)
Drosos, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7925
Περίληψη :Ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα ελέγχετε όλο και περισσότερο από την τεχνολογία. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν δημιουργήσει αλγόριθμους και συσκευές για να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη. Δεδομένου ότι το αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα κυκλοφόρησε ονομάζεται Bitcoin, η αγορά και ειδικά οι τράπεζες έπρεπε να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα γι 'αυτούς. Το Bitcoin είναι ένα κρυπτογράφηση που βασίζεται στην τεχνολογία Blockchain. Επιτρέπει στους χρήστες του να μεταφέρουν χρήματα peer to peer χωρίς την ανάγκη διαμεσολαβητών.Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πολλές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο αναζητούν να δημιουργήσουν εφαρμογές προκειμένου να προετοιμαστούν όταν θα ολοκληρωθεί η υιοθέτηση του Blockchain. Αν και η μεγάλη έλξη που κατάφερε να επιτύχει η τεχνολογία, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που αφορούν τον χρήστη, προτού κάνει ένα μεγάλο βήμα σε αυτό.Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να δοκιμάσει και να αποκτήσει καλύτερη γνώση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας Blockchain, τα οφέλη και τα μειονεκτήματα που αφορούν τους χρήστες και τους μη χρήστες της τεχνολογίας. Ποια εμπόδια μπορεί να εμφανιστούν μπροστά σε κάποιον που προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει και πόσο εύκολο είναι να τα ξεπεράσει. Για την ικανοποίηση αυτού του σκοπού χρησιμοποιήθηκε μια ποιοτική ανάλυση με την εκτέλεση προσωπικών συνεντεύξεων με βασικούς πληροφοριοδότες που γνώριζαν την ίδια την τεχνολογία και επίσης τη χρήση της. Οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν έξι ερωτήσεις το καθένα σχετικά με τις δυνατότητες που έχει το blockchain και ποια μειονεκτήματα. Επίσης, τους ζητήθηκε να απαντήσουν στην ερώτηση μόνο για την προσωπική τους γνώμη για την τεχνολογία χωρίς να λάβουν υπόψη την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το θέμα. Λόγω των σημερινών συνθηκών, οι βασικοί πληροφοριοδότες ήταν μόνο δύο, αλλά λόγω της γνώσης που έχουν για την τεχνολογία ήταν αρκετά καλή για να ολοκληρώσει τη διατριβή. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κάνοντας προσωπικές προσωπικές συνεντεύξεις που διήρκεσαν από μία ώρα κάθε μία και σε κάθε ερώτηση οι βασικοί πληροφοριοδότες ήταν στην ευχάριστη θέση να αξιολογήσουν τη συνομιλία και να μελετήσουν σε βάθος σχετικά με το Blockchain.Προκειμένου να αναλυθούν τα δεδομένα, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η θεωρημένη γη ήταν οι απαντήσεις που ελήφθησαν από τις συνεντεύξεις χωρίστηκαν σε κωδικούς (Open, Axial, Selective).
Nowadays the world we live in is being controlled more and more with technology. Big companies have created algorithms and devices to make the people’s lives easier. Since the decentralized digital currency released called Bitcoin the market and especially the banks had to face a big problem for them. Bitcoin is a cryptocurrency based on the Blockchain technology. It allows its users to transfer money peer to peer without the need of intermediaries.Now we have arrived to a point where many of the biggest industries in the world are looking to create applications in order to be prepared when the adoption of the Blockchain will be completed. Even though the big attraction the technology has managed to achieve, there is still some problems that concerns the user, before taking a big step into it.The purpose of this study is to try and get a better knowledge on how the Blockchain technology works, the benefits and the disadvantages that concern the users and non-users of the technology. What obstacles may appear in front of someone that is trying to use it and how easy it is for him to overcome them. For the satisfaction of this purpose a qualitative analysis was used by executing personal interviews with key informants who had knowledge of the technology itself and also usage of it. The interviewees were asked six questions each about the potential the blockchain has and what disadvantages. Also, they were asked to answer question only on their personal opinion for the technology without taking into consideration the literature review for the matter. Due to currently circumstances the key informants were only two, but because of the knowledge they have about the technology was good enough to complete the thesis. The data was collected by doing face to face personal interviews which lasted from one hour each and on each question the key informants were happy to evaluate the conversation and go in depth about the Blockchain. In order to analyze the data, the method that was used it’s the Grounded theory were the answers received from the interviews were divided to codes (Open, Axial, Selective).
Λέξη κλειδί :Σημαντικά πλεονεκτήματα
Επαναστατική τεχνολογία
Χωρίς μεσάζοντες
Τεχνολογία blockchain
Massive benefits
Disruptive technology
No intermediaries
Blockchain technology
Διαθέσιμο από :2020-07-27 20:51:21
Ημερομηνία έκδοσης :03-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-27 20:51:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koto_2020.pdf

Τύπος: application/pdf