ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Absorptive capacity and alliance management in multillateral publicly funded R&D partnerships: antecedents and effects on firm
Εναλλακτικός τίτλος :Η απορροφητική ικανότητα και η διαχείριση σε πολυπληθείς δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές συνεργασίες: αιτίες και αποτελέσματα για την καινοτομικότητα της επιχείρησης
Δημιουργός :Πατεράκη, Μαρία
Pateraki, Maria
Συντελεστής :Σπανός, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Soderquist, Klas Eric (Εξεταστής)
Βουδούρη, Ειρήνη (Εξεταστής)
Δουκίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Γαλανάκη, Ελεάννα (Εξεταστής)
Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :200p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7923
Περίληψη :Οι ερευνητικές συμπράξεις αδιαμφισβήτητα αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο για την τόνωση της καινοτομίας. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, στόχος μας είναι να εμβαθύνουμε τη γνώση και κατανόησή μας αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης και μάθησης (απορροφητική ικανότητα) σε πολυπληθή δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές συνεργασίες και στην επίπτωση που έχουν στην καινοτομικότητα της συμμετέχουσας επιχείρησης. Για να επιτευχθεί ο ερευνητικός μας στόχος στηριχθήκαμε σε εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση, βάσει της οποίας διατυπώσαμε θεωρητικά ότι η διαχείριση αλλά και η απορροφητική ικανότητα σε επίπεδο ομάδας είναι πολυδιάστατες μεταβλητές που κάθε μια από αυτές αποτελείται από τρείς διαφορετικές αλλά συγγενείς διαστάσεις. Συγκεκριμένα, η διαχείριση της ερευνητικής συνεργασίας αποτελείται από το συντονισμό, την επικοινωνία και την παρακολούθηση ενώ η απορροφητική ικανότητα αποτελείται από τις διαστάσεις της διερευνητικής, μετασχηματιστικής και εκμεταλλευτικής μάθησης αντίστοιχα. Στη συνέχεια επαληθεύουμε την προτεινόμενη θεωρητική προσέγγιση και έπειτα προτείνουμε ένα εννοιολογικό μοντέλο που συνδέει τη διαχείριση και την απορροφητική ικανότητα της πολυπληθούς ερευνητικής συνεργασίας με θεμελιώδεις αιτιώδεις μεταβλητές, όπως η συμπληρωματικότητα των διαθέσιμων πόρων και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας αλλά και τα σχετικά οφέλη σε επίπεδο καινοτομικότητας (ερευνητικά και τεχνολογικά αποτελέσματα) για τον οργανισμό που συμμετέχει στην ερευνητική συνεργασία. Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε εμπειρικά το θεωρητικό μας μοντέλο, χρησιμοποιήσαμε ένα μεγάλο δείγμα δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών συμμαχιών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης για την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union Framework Programs 5 & 6). Τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας επιβεβαιώνουν το προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο αναφορικά με την επίδραση της διαχείρισης και της απορροφητικής ικανότητας στην καινοτομικότητα της συμμετέχουσας εταιρείας. Παράλληλα επιβεβαιώνεται ο εννοιολογικός σχεδιασμός της διαχείρισης και της απορροφητικής ικανότητας ερευνητικών συμμαχιών ως πολυδιάστατες κατασκευές συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην εμβάθυνση της γνώσης μας γύρω από διαχείριση και την μάθηση σε επίπεδο ομάδας.
Research partnerships have been regarded as an effective means to stimulate innovation. In this study, we sought to advance understanding on the management and learning aspects of multilateral publicly funded R&D partnerships and their effects on the participating firm’s innovativeness. We do this by building on prior research, to conceptualize alliance management and absorptive capacity at the team level as multidimensional constructs that consist of three distinct but related aspects. Alliance management comprises coordination, communication and monitoring while absorptive capacity consists of exploratory, transformative and exploitative leaning accordingly. We then test our conceptualization in a framework that links alliance management and absorptive capacity with principal antecedents (resource complementarity and trust) and relevant innovativeness outcomes (research and technological outputs). A large sample of multilateral publicly funded R&D partnerships formed under the European framework programs was used to test and confirm several hypotheses that indicate the importance of team level absorptive capacity and alliance management on the participating firm’s innovativeness. We find general empirical support for our conceptualization of alliance management and absorptive capacity as multidimensional constructs and for their predictive validity in impacting the participating firm’s innovativeness.
Λέξη κλειδί :Απορροφητική ικανότητα
Διαχείριση ερευνητικής συνεργασίας
Ερευνητικές συνεργασίες
Καινοτομικότητα
Absorptive capacity
Alliance management
Research partnerships
Innovativeness
Διαθέσιμο από :16-07-2023
Ημερομηνία έκδοσης :22-06-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :16-07-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pateraki_2020.pdf

Τύπος: application/pdf