ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A review of convex analysis and optimization with applications to stochastic approximation and statistical learning
Εναλλακτικός τίτλος :Κυρτή ανάλυση και βελτιστοποίηση με εφαρμογές στη στοχαστική προσέγγιση και στατιστική μάθηση
Δημιουργός :Τζιώτης, Δημήτριος
Tziotis, Dimitrios
Συντελεστής :Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :120p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7920
Περίληψη :Ανασκόπηση της κυρτής ανάλυσης και της κυρτής βελτιστοποίησης, μελετώντας την μετάβαση από το ντετερμινιστικό στο στοχαστικό. Από αυτή την μετάβαση και τις εφαρμογές της, δίνεται έμφαση στην στοχαστική προσέγγιση, που είναι εμπνευσμένη από την κυρτότητα και τις μεθόδους Monte Carlo, αλλά στην στατιστική μάθηση, που χρησιμοποιεί την κυρτή βελτιστοποίηση σε όλες της τις μορφές.
A review of convex analysis and convex optimization, studying the transition from the deterministic world to the stochastic one. Out of this transition and its applications, emphasis is put on stochastic approximation, which is inspired from Monte Carlo methods, but also on statistical learning, which uses convex optimization in all its forms.
Λέξη κλειδί :Κυρτή ανάλυση
Κυρτή βελτιστοποίηση
Στοχαστική προσέγγιση
Στατιστική μάθηση
Convex analysis
Convex optimization
Stochastic approximation
Statistical learning
Monte Carlo simulation
Διαθέσιμο από :2020-07-26 19:47:17
Ημερομηνία έκδοσης :26-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-26 19:47:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tziotis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf