ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακές τεχνολογίες και εμπειρία πελάτη στον τουρισμό
Εναλλακτικός τίτλος :Digital technologies and customer experience in tourism
Δημιουργός :Τσιλίκας, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καπερώνης, Σταύρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7916
Περίληψη :Στην εποχή του πελάτη η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού ενός τουρίστα και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία στον τόπο που επισκέπτεται. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν, μεταξύ άλλων, ποια είδη τεχνολογίας επηρεάζουν περισσότερο τον τουρίστα στην απόφασή του να επιλέξει την Αθήνα ως προορισμό. Παράλληλα, διερευνήθηκε ο βαθμός επιρροής των social media στην αυθεντικότητα, στην ικανοποίηση, στην ευχαρίστηση και στη πρόθεση του να επαναλάβει την επίσκεψη. Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της έρευνας, σχεδιάστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε τουρίστες στην περιοχή της Πλάκας. Κατά τον σχεδιασμό του ταξιδιού, δεν βρέθηκε να υπάρχει μια συγκεκριμένη τεχνολογία που επηρεάζει περισσότερο τον τουρίστα να επιλέξει τον προορισμό που θα επισκεφτεί, όμως όσο ο τουρίστας βρίσκεται στον τόπο επίσκεψης, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι, η χρήση των social media επηρεάζει θετικά την αυθεντικότητα, την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση του τουρίστα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν επίσης και άλλα σημαντικά ευρήματα που μπορούν να συνεισφέρουν στην θεωρία με την διατύπωση συγκεκριμένων κατευθύνσεων για μελλοντική έρευνα και προτάσεις, οι οποίες δύνανται να αξιοποιηθούν από τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να προσελκύσουν νέους πελάτες, να βελτιώσουν την εμπειρία τους και να τους προσφέρουν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες.
In the customer's era the use of technology is been an integral part of tourist's trip and greatly affects their experience of the place he visits. The purpose of this thesis is to research, among other things, what types of technology influence tourists the most in their decision to choose Athens as a destination. At the same time, the impact of social media on its authenticity, satisfaction, pleasure and intention to repeat the visit was investigated. In order to achieve the objectives of the research, a structured questionnaire was designed which was distributed to tourists in the area of Plaka. When planning the trip, it was not found that there is a specific technology that influences a tourist to choose the destination place to visit, but as long as the tourist is at the place of visit, the results show that the use of social media positively affects authenticity, satisfaction and pleasure of the tourist. The analysis of the results also revealed other important findings that can contribute to literature by formulating specific directions for future research and proposals, which can be used by tourism companies in order to attract new customers, improve their experience and offer more personalized services.
Λέξη κλειδί :Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Εμπειρία πελάτη
Αυθεντικότητα
Ικανοποίηση
Τουρισμός
Social media
Customer experience
Authenticity
Satisfaction
Tourism
Διαθέσιμο από :2020-07-26 12:59:33
Ημερομηνία έκδοσης :19-09-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-26 12:59:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsilikas_2020.pdf

Τύπος: application/pdf