ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Omnichannel (παντού καναλιού) marketing στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων
Εναλλακτικός τίτλος :Omnichannel marketing and the accommodation sector
Δημιουργός :Λέκκας, Ιωάννης
Συντελεστής :Θεοδωρίδης, Προκόπιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κυρέζης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :130σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7908
Περίληψη :Η παρούσα εργασία μελετά της εφαρμογής στρατηγικής omnichannel (παντός καναλιού) στον τουριστικό κλάδο και συγκεκριμένα στα τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα. Στόχος της είναι να εντοπίσει τους παράγοντες ώθησης των τουριστικών καταλυμάτων, τις προκλήσεις και τα αποτελέσματα από την υιοθέτησή της.Το θεωρητικό πλαίσιό της βασίστηκε σε θέματα που αφορούν τις προκλήσεις εφαρμογής omnichannel, το πώς αυτό εφαρμόζεται γενικά στον τουρισμό και στο marketing, στα οφέλη και τους λόγους υιοθέτησης. Η μέθοδος που ακολούθησε η παρούσα μελέτη είναι πρωτογενής και η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω έρευνας ερωτηματολογίου. Το δείγμα της έρευνας αποτελέσαν 120 καταλύματα από όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τις περιοχές Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία/νησιά. Τα ευρήματα της είναι σύμφωνα με την υπάρχουσα ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με τους παράγοντες ώθησης εφαρμογής omnichannel στρατηγικής, οι οποίοι σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών καταλυμάτων, με την παροχή κινήτρων στους πελάτες, την εξατομικευμένη προβολή προς τους πελάτες, την αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη συλλογή και χρήση δεδομένων καθώς και την βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Επιπλέον, έδειξαν ότι οι προκλήσεις εφαρμογής στρατηγικής omnichannel στα τουριστικά καταλύματα σχετίζονται με τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών, την ενσωμάτωση των παραδοσιακών λειτουργιών, την απλοποίηση των καναλιών για να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές και την παρακολούθηση των αναγκών και των θέσεων των πελατών στις διάφορες συσκευές. Επίσης, οι προκλήσεις αφορούν την διαχείριση όλων των σημείων επαφής και την εκπαίδευση του προσωπικού σε συνδυασμό με την συνεργασία όλων των τμημάτων των τουριστικών καταλυμάτων. Τέλος, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή omnichannel στρατηγικής σχετίζονται με αυξημένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αύξηση πελατών, καλύτερη αντίληψη ποιότητας από τους καταναλωτές, απλοποίηση της επικοινωνίας και καλύτερη γνώση των εξατομικευμένων αναγκών των πελατών ως αποτέλεσμα της συλλογής δεδομένων από την εφαρμογή omnichannel.
This research focuses on the implementation of omnichannel strategy in the tourism industry and specifically in tourist accommodation in Greece. It aims is to identify the advantages, the challenges and the results of its adoption.Its theoretical framework is based on issues related to the challenges of implementing omnichannel, how it is generally applied in tourism and marketing, the benefits and reasons for adoption. Its methodology is based on primary data, collected through a questionnaire survey. The sample of the research consisted of 120 accommodations from all over Greece and specifically from the areas of Athens, Thessaloniki and province / islands. The findings of the present study are in line with the existing academic research on omnichannel strategy implementation factors, which are related to the modernization of tourist accommodation, by providing motivation to customers, personalized visibility to customers, increasing competitive advantage, collecting and using data as well as improving the customer experience. In addition, they showed that the challenges of implementing an omnichannel strategy in resorts are related to redesigning procedures, integrating traditional functions, simplifying channels to avoid confusing consumers and monitoring customer needs and positions on different devices. Also, the challenges concern the management of all contact points and the training of the staff. Finally, the results from the omnichannel strategy application are related to increased competitive advantage, customer growth, better perception of quality by consumers, simplification of communication and better knowledge of personalized customer needs as a result of data collection by the omnichannel application.
Λέξη κλειδί :Διακαναλική στρατηγική
Μάρκετινγκ
Τουρισμός
Τουριστικά καταλύματα
Omnichannel strategy
Marketing
Tourism industry
Tourist accommodation
Διαθέσιμο από :2020-07-22 11:39:02
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-22 11:39:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lekkas_2020.pdf

Τύπος: application/pdf