ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The diversification benefits of alternative asset classes
Εναλλακτικός τίτλος :Τα οφέλη διαφοροποίησης ενός χαρτοφυλακίου με εναλλακτικές επενδύσεις
Δημιουργός :Μητσογιάννη, Ευαγγελία
Mitsogianni, Evangelia
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7896
Περίληψη :Ο σκοπός της εργασίας ήταν να φανεί το κατά πόσο η εισαγωγή εναλλακτικών τύπων επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο, μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη διαφοροποίηση και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου. Οι παραδοσιακές μορφές επένδυσης αποτελούνται κατά βάση από μετοχές, ομόλογα και παραπλήσιους τίτλους της αγοράς χρήματος (έντοκα γραμμάτια, repos κλπ.). Συνεπώς, το σκεπτικό της εργασίας για να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, ήταν αν σε ένα παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προστεθούν αυτές οι εναλλακτικές επενδύσεις, η αποτελεσματικότητά του βελτιωθεί. Ως εναλλακτικές επενδύσεις θεωρήθηκαν οι παρακάτω: • Εμπορεύματα• Συνάλλαγμα• Ακίνητα. Η εμπειρική μελέτη δομήθηκε στη λογική ότι ξεκινάμε από ένα benchmark χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από μετοχές και ομόλογα και το οποίο χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Στη συνέχεια, δημιουργούνται παραλλαγές αυτού του χαρτοφυλακίου προσθαφαιρώντας τις εναλλακτικές επενδύσεις. Τέλος, κατασκευάζεται ένα χαρτοφυλάκιο με όλες τις επενδύσεις μαζί.
The purpose of this paper was to show whether the introduction of alternative types investment in a portfolio, can contribute to better diversification and consequently in more effective risk management. The traditional forms Investments consist mainly of shares, bonds and related securities money market (interest-bearing bills, repos, etc.). Therefore, the rationale of the work to answer this question, was whether in one traditional portfolio add these alternative investments, improve its effectiveness.
Λέξη κλειδί :Χαρτοφυλάκιο
Διαφοροποίηση
Επενδύσεις
Διαχείριση κινδύνου
Portfolio
Diversification
Investments
Risk management
Διαθέσιμο από :2020-07-19 21:55:49
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-19 21:55:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mitsogianni_2020.pdf

Τύπος: application/pdf