ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Geopolitical risks in the maritime sector
Εναλλακτικός τίτλος :Γεωπολιτικοί κίνδυνοι στον ναυτιλιακό τομέα
Δημιουργός :Αγγελάκης, Βασίλειος
Angelakis, Vasileios
Ζερβού, Αμαλία
Zervou, Amalia
Συντελεστής :Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Σιούγλε, Γεωργία (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7863
Περίληψη :Αυτή η διατριβή αποσκοπεί στον προσδιορισμό της τρέχουσας κατάστασης των γεωπολιτικών κινδύνων. Nα κατανοήσουμε αυτούς τους κινδύνους, πώς επηρεάζεται ο ναυτιλιακος τομέας και το εμπόριο, και ποια μέτρα ακολουθούν τα ενεργά μέρη στη ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς και άλλα άτομα, κράτη και οργανώσεις που επηρεάζονται για την αντιμετώπιση αυτών.Επιπλέον, εξετάζουμε λεπτομερώς τους κινδύνους που θεωρούνται γεωπολιτικοί στον θαλάσσιο τομέα · ναυτική ασφάλεια, πειρατεία, θαλάσσια τρομοκρατία, πόλεμος, κυρώσεις και εμπορικοί πόλεμοι. Αξιολογούμε αυτά από μια πιο ακαδημαϊκή άποψη, παρουσιάζοντας επίσης χαρακτηριστικά για τον κάθε κίνδυνο. Στη συνέχεια, διακρίνουμε τις περιοχές υψηλού κινδύνου του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την περαιτέρω ανάλυσή μας, ονομάζουμε το οικονομικό αποτέλεσμα όλων σχολιάζοντας επίσης το σχετικό κόστος. Τέλος, ταυτοποιούμε τον γεωπολιτικό δείκτη κινδύνου που δημιουργήθηκε.Επιπλέον, για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τα αποτελέσματα που προκαλούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στον ναυτιλιακό τομέα · επικεντρωνόμαστε στην πειρατεία. Ως εκ τούτου, η πειρατεία κέντρισε την προσοχή μας με την αύξηση της έντασης των πρόσφατων συμβάντων, θεωρώντας την ως ένα πιο ισχυρό παράδειγμα των κινδύνων που ερευνήθηκαν.Συνεχίζοντας, η μέθοδος που επιλέξαμε για να εξετάσουμε τα δεδομένα που συλλέξαμε είναι η οικονομετρική προσέγγιση. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζεται ανάλυση πειρατικών περιστατικών και ναύλων των δεξαμενόπλοιων. Με λίγα λόγια, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τη συσχέτιση της πειρατείας και των ναύλων των πετρελαιοφόρων πλοίων. Καταλήγοντας στο ότι όταν αυξάνονται τα περιστατικά πειρατείας, αυξάνεται επίσης η διαφορά στα ναύλα μεταξύ διαδρομών υψηλού κινδύνου και διαδρομών χωρίς κίνδυνο.
This dissertation aims to establish the current situation of the geopolitical risks. To comprehend those risks, how the maritime sector and the trade are affected by those, and what measures active parties in the shipping industry follow as well as other individuals, states and organisations being affected to counter those.Moreover, we examine in detail the risks considered as geopolitical in the maritime domain; maritime security, piracy, maritime terrorism, war, sanctions and trade wars. We assess those in a more academic view, presenting also specifications for each risk. Then, we distinguish the high risks areas of the maritime environment. In order to complete the theoretical background needed for our further analysis, we name the economic upshot of all while commenting on the relevant costs as well. Lastly, we identify the geopolitical risk index created.Furthermore, in order to be able to follow the results that geopolitical risks bring about on the maritime sector; we focus on piracy. Therefore, piracy caught our attention with the increase in intensity of recent incidents, considering it though as a more robust example of the investigated risks.To continue, the method we chose to examine the data collected is the econometric approach. For this purpose, analysis on piratical incidents and world scale rates of tankers is applied. In a nutshell, attempting to introduce the correlation of piracy and freight rates of oil tanker vessels. Concluding that when piracy incidents increase, the difference in freight rates between high-risk routes and non-risk routes also increases.
Λέξη κλειδί :Γεωπολιτικός κίνδυνος
Πειρατεία
Διεθνές εμπόριο
Ναυτιλία
Geopolitical risk
Piracy
International trade
Maritime
Διαθέσιμο από :2020-06-15 23:22:38
Ημερομηνία έκδοσης :10-12-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-06-15 23:22:38
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Angelakis_Zervou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf

Angelakis_Zervou_2019.zip