ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσωπικά δεδομένα, βιβλιογραφική επισκόπηση πρότυπα κατηγοριοποίησης και ιεραρχική ταξινόμηση τους
Δημιουργός :Καραγκούνη, Ιφιγένεια
Συντελεστής :Σπινέλλης, Διομήδης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Με την εργασία αυτή θα καταστεί κατανοητός ο τρόπος διαχείρισης ταυτότητας μιας οντότητας, διασαφηνίζοντας κύριες πτυχές των ταυτοτήτων, της διαχείρισης ταυτοτήτων καθώς και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και την ιδιωτικότητα. Λόγω της ανάπτυξης των επικοινωνιών και των υπολογιστών διευκολύνθηκε δραματικά η συλλογή, διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. Η ανεξέλεγκτη αυτή ροή πληροφοριών έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ιδιωτικότητα των ατόμων.Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση κωδικών προτύπων τα οποία καθορίζουν τον τρόπο συλλογής χρήσης και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα των δεδομένων. Τα πρότυπα διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή, καθώς το κύριο πλεονέκτημα τους είναι η χρήση μεθόδων μηχανισμών διαδικασιών οι οποίες είναι κοινές στα ενδιαφερόμενα μέρη. Κατά κανόνα, τα πρότυπα προορίζονται για συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές και τομείς της οικονομίας. Σε αυτές τις γνωστικές περιοχές υπάγονται και τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ασφαλώς, θα πρέπει να εξετασθούν διεξοδικά και να αναλυθούν τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Προκειμένου να γίνει εφικτός ο στόχος αυτός, θα πρέπει προηγουμένως να γίνει εκτενής αναφορά στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και την πορεία εξέλιξης του δικαιώματος αυτού λαμβάνοντας υπόψη την ανέλιξη των νέων τεχνολογιών, επικοινωνιών και πληροφοριών και των ζητημάτων που απειλούν και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής στις τελευταίες δεκαετίες. Οι Ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επανεξετάζονται. Σε νομοθετικό επίπεδο γίνεται προσπάθεια θέσπισης κανόνων που ρυθμίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ιδιαίτερα η οδηγία 95/46/ΕΚ είναι εκείνη η οποία προστατεύει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια των προσωπικών δεδομένων, τη νομοθετική προστασία των προσωπικών δεδομένων που είναι άμεσα συνυφασμένη με τη νομοθετική προσέγγιση που παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/ΕΚ. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια προσέγγιση των εννοιών της Ιδιωτικότητας και της ιδιωτικής ζωής, καθώς και της μόνωσης του ατόμου. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφέρεται η λίστα δημοσιευμένων προτύπων για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, που στόχο έχει την πιστοποίηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας δεδομένων. Τέλος, παρουσιάζονται οι προσωπικές απόψεις που δίνουν έμφαση στην ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής από τις τεχνολογικές εξελίξεις και των νέων κινδύνων που προκύπτουν για τα προσωπικά δεδομένα, καθώς επίσης και τα πρότυπα προσωπικών δεδομένων προς επίτευξη του σκοπού της παραπάνω εργασίας.
Λέξη κλειδί :Προσωπικά δεδομένα
Προστασία δεδομένων
Ιδιωτικότητα
Οδηγία 95/46/EK
Νόμος 2472/97
Personal data
Data protection
Privacy
Directive 95/46/EK
Law 2472/97
ICO/IEC 24760
HL7 (Health level 7)
OpenEHR
Ημερομηνία :2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karagkouni_2016.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Parousiasi_Karagkouni_2016.pdf

Τύπος: application/pdf