ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Modern risk management in shipping industry
Εναλλακτικός τίτλος :Σύγχρονη διαχείριση κινδύνων στη ναυτιλιακή βιομηχανία
Δημιουργός :Μαργάρης, Ιωάννης
Margaris, Ioannis
Μπαρμπόπουλος, Ιάσονας-Παναγιώτης
Barbopoulos, Jason-Panagiotis
Συντελεστής :Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7857
Περίληψη :Στο πλαίσιο των διεθνών κανονισμών της Βασιλείας 2 & 3, οι ναυτιλιακές επενδύσεις δεν είναι ελκυστικές για τις τράπεζες, επομένως η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να υιοθετήσει σύγχρονες τεχνικές και πρακτικές διαχείρισης κινδύνων από άλλους τομείς για να γίνει ξανά επιθυμητή. Η διαχείριση κινδύνων θα είναι κεντρική για τις ναυτιλιακές εταιρείες σε αυτό το νέο περιβάλλον. Οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να διαχειριστούν τους δικούς τους κινδύνους τροποποιώντας τις πράξεις, χρησιμοποιώντας παράγωγα φορτίων και τιμών πλοίου ή προσαρμόζοντας τις κεφαλαιακές τους δομές. Για να φτάσουν στον συνδυασμό μεγιστοποίησης της αξίας αυτών των τριών βασικών μεθόδων, πρέπει να αποφασίσουν ποιοι κίνδυνοι θα φέρουν, ποιοι θα διαχειρίζονται εσωτερικά και ποιοι θα μεταφερθούν στις κεφαλαιαγορές. Αυτές οι αποφάσεις απαιτούν από τους υπεύθυνους χρηματοοικονομικής αποστολής να εκτιμήσουν την επίδραση κάθε κινδύνου στην εταιρική αξία, να κατανοήσουν πώς συμβάλλει ο καθένας στον συνολικό κίνδυνο και να προσδιοριστεί ο πιο αποδοτικός τρόπος για τον περιορισμό αυτού του κινδύνου σε αποδεκτό επίπεδο. Η διαχείριση κινδύνων είναι μια έννοια που υπάρχει στις χρηματοπιστωτικές αγορές εδώ και δεκαετίες, έχοντας βιώσει σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις και μοντέλα με την πάροδο των ετών.Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές μεθοδολογίες που θα προσθέσουν γνώσεις στη βιβλιογραφία του τομέα διαχείρισης του κινδύνου αποστολής. Η διατριβή μας θα επικεντρωθεί σε μια ποσοτική ανάλυση του ναυτιλιακού τομέα όπου σκοπεύουμε να διερευνήσουμε έναν αριθμό κρίσιμων παραγόντων που σχετίζονται με την πολιτική ναύλωσης πλοίων. Θα αναλύσουμε τη δυναμική της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας αγοράς ναύλωσης που σχετίζονται με διάφορους επιχειρηματικούς κινδύνους, επηρεάζοντας τον πλοιοκτήτη να επιλέξει το μείγμα ναύλωσης του στόλου. Η διατριβή μας θα εξετάσει ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες που θα είναι οι εξαρτημένες μεταβλητές με άλλες ενδογενείς και εξωγενείς ανεξάρτητες μεταβλητές όπως οι τιμές του πετρελαίου, οι αναλογίες απόδοσης, η αύξηση του ΑΕΠ και άλλοι μακροοικονομικοί παράγοντες, προκειμένου να δούμε τους καθοριστικούς παράγοντες της κερδοφορίας των ναυτιλιακών εταιρειών. Γι αυτό το λόγο, θα χρησιμοποιήσουμε το στατιστικό πρόγραμμα STATA για να εκτελέσουμε παλινδρόμηση, δοκιμές σταθερότητας ADF και Ανάλυση Συνεργασίας. Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουμε την αξία σε κίνδυνο, μεθοδολογία για τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να μετρηθεί η μεταβλητότητα των αποδόσεων μετοχών κάθε εταιρείας που σχετίζεται με το ασφάλιστρο κινδύνου.Έχουμε χρησιμοποιήσει έννοιες πολλών ακαδημαϊκών περιοδικών, άρθρων και ερευνών που αναλύουν τον αντίκτυπο του επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κινδύνου αγοράς στις ναυτιλιακές εταιρείες και πώς επηρεάζουν τις αποφάσεις ναύλωσης. Επιπλέον, διατίθεται βιβλιογραφία για στρατηγικές αποφάσεις και βέλτιστα μοντέλα ναύλωσης, καθώς και αναφορές για το μοντέλο VaR.
Under the framework of Basel 2 & 3 shipping projects are not attractive for banks, thus shipping industry has to adopt modern techniques and practices of risk management from other sectors to become again desirable. Risk management will be central to shipping companies in this new environment. Shipping companies can manage their own risks by modifying operations, employing freight and vessel price derivatives, or adjusting their capital structures. To arrive at the value-maximizing combination of these three basic methods, they must decide which risks to bear, which to manage internally, and which to transfer to the capital markets. These decisions require shipping financial managers to assess the effect of each risk on firm value, understand how each contributes to total risk, and determine the most costeffective way to limit that risk to an acceptable level. Risk management is a notion that exists in financial markets for decades, having experienced significant technological and modeling advances over the years. Our motivation is to present a modern framework for measuring market risk, using effective methodologies which will add knowledge to the literature of the shipping risk management field. Our thesis will focus on a quantitative analysis of the shipping sector where we aim to investigate a number of crucial factors associated with ship chartering policy. We will analyze the dynamics of spot and time charter market associated with a number of business risks which affect the ship-owner to choose the mixture of chartering the fleet. Our thesis will examine certain financial ratios which will be the dependent variables with other endogenous and exogenous independent variables such as oil prices, performance ratios, GDP growth and other macroeconomic factors, in order to see the determinants of the profitability of the shipping companies. So, we will use statistical tools and STATA program in order to run regressions, stationarity tests ADF and Co-integration Analysis. Moreover, we will use the Value at Risk (VaR) methodology for the listed shipping companies in order to measure the volatility of the stock returns of each company associated with their risk premium. We have utilize the notion of several academic journals, articles and researches which analyze the impact of risk capital and market risk to the shipping companies and how they affect the chartering decisions. Furthermore, bibliography for strategic decisions and optimal chartering is available, as well as references for the VaR model.
Λέξη κλειδί :Αξία σε κίνδυνο
Χρονοναύλωση
Κεφαλαιακή δομή
Διαχείριση κινδύνου
Οικονομική ανάλυση
Value at Risk (VaR)
Timecharter
Capital structure
Risk management
Financial analysis
Ημερομηνία :10-12-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :01-06-2020
Ημερομηνία αποδοχής :01-06-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Barbopoulos_Margaris_2019.pdf

Τύπος: application/pdf