ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Blockchain adoption and the new actors
Εναλλακτικός τίτλος :Υιοθέτηση τεχνολογίας Blockchain και οι νέοι δράστες
Δημιουργός :Καλλιγέρη, Βασιλική
Kalligeri, Vasiliki
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Φραϊδάκη, Αικατερίνη (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7856
Περίληψη :Ο όρος "tokenisation" αποτελεί την τελευταία πιο σημαντική εξέλιξη της τεχνολογίας blockchain, αλλάζοντας τον παραδοσιακό τρόπο εκτέλεσης των επιχειρησιακών συναλλαγών. Ειδικότερα, στο χρηματοοικονομικό κλάδο, ο αντίκτυπος του blockchain μπορεί να επιφέρει πρωτοφανείς αλλαγές, οι οποίες άλλοτε είναι καλοδεχούμενες και άλλοτε αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα. Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναγνωρίσει τον αντίκτυπο του blockchain στην λειτουργία των επιχειρήσεων αναφορικά με το διαχειριστικό κομμάτι και να ερευνήσει τους λόγους που οδηγούν στην υιοθέτηση ή όχι της τεχνολογίας. Η μελέτη επικεντρώνεται στον τρόπο που το "tokenisation" αναθεωρεί τον ρόλο που έχουν οι παραδοσιακοί "μεσάζοντες" ενώ την ίδια στιγμή επικεντρώνεται στο χρηματοοικονομικό κλάδο, παρουσιάζοντας δύο προσεγγίσεις Ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την υιοθέτηση του blockchain. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται συνεντεύξεις στελεχών οι οποίοι παρουσιάζουν τις απόψεις τους στο blockchain, τις πιθανές εφαρμογές του στην τράπεζα και τους λόγους που τους οδηγούν στην υιοθέτηση ή όχι της τεχνολογίας. Η δομή της διπλωματικής εργασίας είναι η εξής.Τα πρώτα κεφάλαια (4-7) παρέχουν έναν ορισμό του blockchain με σύντομες τεχνικές λεπτομέρειες. Γίνεται μια εισαγωγή στο tokenisation και στις νέες οντότητες-δράστες που διαμορφώνονται.Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στην εφαρμογή του blockchain σε 4 περιοχές: gamification, χρηματοοικονομικός κλάδος, κτηματομεσιτική αγορά και συμφωνίες μεριδίου μελλοντικού εισοδήματος. Σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές αναλύονται η περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου, η "αρχιτεκτονική απεικόνιση", η ανάλυση εισοδηματικών ροών και οι "νέοι παίκτες-διαμεσολαβούντες". Τα 2 επόμενα κεφάλαια ασχολούνται με το κανονιστικό πλαίσιο και τους παράγοντες υιοθέτησης της τεχνολογίας. Κλείνοντας, το τελευταίο κεφάλαιο πριν την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα είναι η διεξαγωγή των συνεντεύξεων αναφορικά με την στάση δύο τραπεζών της Ευρωζώνης αναφορικά με το blockchain.
Tokenisation is the latest breakthrough of the blockchain technology, changing the traditional picture of business operations. Especially, in the financial industry, the impact of the distributed ledger technology can bring unprecedented change,which,for some, is welcomed with positive attitude while for others, is treated with cautiousness. The purpose of the thesis is to identify the impact of blockchain phenomenon in the business operations from a management perspective on one hand and to investigate the reasons that make attractive or unappealing the decision to implement the technology on the other hand. The study aims to present how tokenisation streamlines operational procedures and redefines the role of traditional intermediaries while at the same time narrows down the scope on the financial industry by presenting two different approaches of European financial institutions to blockchain implementation, through interviews of executives from Eurozone banks who present their views on blockchain, the potential applications in the banks and the reasons that help shape the approach towards the new technology.The structure is the following.The first four chapters (4-7) offer a description of blockchain characteristics with brief technical details. The chapters prepare the reader for the latest concept of the new technology: tokenisation. Subsequently, the thesis focuses on the emerging players in the new tokenisation standards. The following chapters include the application of tokenisation in four areas: gamification, financial industry, real estate and income share agreements. In each chapter, the skeleton analysis comprises three main components: business model description, architecture illustration and revenue stream analysis for each tokenisation application. At the end of each chapter, the new tokenisation entities in each area are presented. Afterwards, the next chapter is devoted in regulatory frameworks established mainly in the European territory, accompanied by a short description of the legal developments regarding blockchain in other parts of the world. The last theoretical part is the chapter with the distributed ledger technology adoption factors, which provides the reader with an overview of the reasons that act either as an incentive or deterrent in the blockchain adoption. Finally, the scope narrows down to two financial institutions in Eurozone. After specifying the significance of blockchain in the banking industry, we present two different approaches: an adoption consideration and a rejection decision of the new technology with further investigation of the rationale and the reasons that led the two Eurozone banks to each decision.
Λέξη κλειδί :Νέοι διαμεσολαβούντες-δράστες
Υιοθέτηση blockchain
Τράπεζες Ευρωζώνης
Δυνατές εφαρμογές blockchain
Tokenisation
New intermediaries-actors
Blockchain adoption
Eurozone Banks
Potential application of blockchain
Διαθέσιμο από :2020-05-31 21:18:39
Ημερομηνία έκδοσης :06-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-31 21:18:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalligeri_2020.pdf

Τύπος: application/pdf