ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών: μελέτη περίπτωσης της Λακωνικής Ζυθοποιίας
Εναλλακτικός τίτλος :Customer satisfaction: the case of Laconic Brewery
Δημιουργός :Γρηγοράκου, Βασιλική
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Θεοδωρίδης, Προκόπιος (Εξεταστής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7845
Περίληψη :Η παρούσα εργασία συντάχθηκε με πρωταρχικό σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών και των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Εξετάσθηκε η σχέση μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών και της προθυμίας τους να προτείνουν το προϊόν στο περιβάλλον τους καθώς και να εξακολουθήσουν να παραμένουν πιστοί στη μάρκα. Στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας πραγματοποιείται μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση του καταναλωτικού κοινού, με αναφορά σε διάφορα μοντέλα μέτρησης της ικανοποίησης που έχουν αναπτυχθεί ανά καιρούς από διάφορους ερευνητές. Συγκεκριμένα, παρατίθενται αναλυτικά οι κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση (ατομικοί, οργανωτικοί και εξωτερικοί) με περαιτέρω διάκριση στα στοιχεία που απαρτίζουν την καθεμία. Εν συνεχεία, η μελέτη επικεντρώνεται στον κλάδο της ζυθοποιίας, με μεγαλύτερη έμφαση σε μικροζυθοποιίες, προκειμένου να ελεγχθεί το θεωρητικό πλαίσιο των πρώτων κεφαλαίων σε έναν κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Τέλος, πραγματοποιείται ανάλυση της περίπτωσης της Λακωνικής Ζυθοποιίας και των στρατηγικών που έχει υιοθετήσει με σκοπό την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της και την εδραίωση της θέση της στην αγορά του ζύθου. Η ανάλυση πραγματοποιείται με τη χρήση στατιστικών και οικονομετρικών εργαλείων με σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων και τη σύγκριση αυτών με το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. Η συλλογή δεδομένων στη μελέτη περίπτωσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα εγκυρότητας της έρευνας. Για το ερευνητικό σκέλος της έρευνας μας χρησιμοποιήσαμε την πιο διαδεδομένη μέθοδο συλλογής πρωτογενών στοιχείων, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου. H ποσοτική αυτή μέθοδος συλλογής στοιχείων διεξήχθη μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, AUEB Οn Line Surveys. Το συνολικό μέγεθος του δείγματος είναι τα 240 άτομα και η μέθοδος της δειγματοληψίας ήταν απλή τυχαία δειγματοληψία. Ειδικότερα, από το συγκεκριμένο δείγμα, 190 συμμετέχοντες γνώριζαν τη μπύρα ενδιαφέροντος μας και ολοκλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ενώ 50 συμμετέχοντες δε γνώριζαν τη μπύρα και το ερωτηματολόγιο ολοκληρώθηκε μετά την πρώτη ερώτηση.
The main purpose of this master thesis is to investigate the level of customer satisfaction in accordance with the products or services offered. What is also examined is the correlation between the level of consumer satisfaction and their willingness to spread the product’s reputation by word of mouth, in order to establish a state of loyalty towards the brand. In the first chapters of this master thesis, the factors that affect consumer satisfaction are being studied, with reference to various models in measuring the level of satisfaction, that have been developed over time by several researchers. Subsequently, the study focuses on the brewery industry and, more specifically, on microbrewery, in order to test the theoretical framework analyzed in the first chapters in a field that has been constantly evolving over the last few years in Greece. Finally, the case of the Laconic Brewery and the strategies adopted in order to increase its level of recognition and solidify its position in the agricultural market are being studied. The analysis is carried out with the use of statistical and econometric tools, aiming at the extraction of results and their comparison with the theoretical framework of the master thesis. The collection of data in the case study is a significant parameter that affects the validity of the research. As far as the research part of the master thesis is concerned, we selected the questionnaire method, which is the most ubiquitous method in data collection. This method was carried out via internet. Specifically, the program that was used was the AUEB On Line Surveys program of Athens University of Economics and Business. The sample derived from 240 questionnaires and the method of random sampling was the one followed. According to this sample, 190 participants were familiar with this kind of beer and completed the entire questionnaire, whilst 50 participants did not know the beer, resulting in the completion of the questionnaire after the first question.
Λέξη κλειδί :Ικανοποίηση πελάτη
Πιστότητα στη μάρκα
Διάδοση από στόμα σε στόμα
Πρόθεση σύστασης
Αντιλαμβανόμενη αξία
Μικροζυθοποιία
Λακωνική Ζυθοποιία
Customer satisfaction
Brand loyalty
Word of Mouth
Perceived value
Microbrewery
Laconic Brewery
Διαθέσιμο από :2020-05-20 22:24:35
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-20 22:24:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Grigorakou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf