ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Evaluating the product image of the Greek olive oil and the role of customer’s nationality
Εναλλακτικός τίτλος :Αξιολογώντας την προϊοντική εικόνα του ελληνικού ελαιολάδου και ο ρόλος της εθνικότητας του καταναλωτή
Δημιουργός :Μαγκλάρα, Βασιλική
Magklara, Vasiliki
Συντελεστής :Παινέσης, Γρηγόριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :137p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7840
Περίληψη :Η κατανάλωση ελαιολάδου παγκοσμίως έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες και οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί σημαντικά κυρίως σε μη παραδοσιακές αγορές, ιδίως από χώρες της Μεσογείου. Αυτό είναι συνέπεια της εξάπλωσης της μεσογειακής διατροφής και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη για την υγεία του ελαιολάδου. Αντίθετα, η Ελλάδα δεν παρακολουθεί αυτήν την αυξανόμενη τάση, καθώς παρατηρούνται διάφορα ζητήματα σχετικά με την κερδοφορία.Αυτή η μελέτη διερευνά ποιοτικά στοιχεία για να διερευνήσει τη γνώμη του προϊόντος για το ελληνικό ελαιόλαδο από καταναλωτές στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και τον ρόλο της εθνικότητας των καταναλωτών. Τα δεδομένα που προέκυψαν από το δείγμα 232 αποδεκτών ερωτηματολογίων αναλύθηκαν στατιστικά χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0.Από την ανάλυση προέκυψε ότι η γεύση, το χρώμα και η άποψη για την Ελλάδα γενικά ως χώρα ήταν τα πιο σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της κατανάλωσης και της εμπιστοσύνης για την Ελλάδα ως χώρα προέλευσης ελαιολάδου σε σχέση με την εθνικότητα. Επίσης, αυτή η έρευνα στοχεύει στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την προώθηση του εμφιαλωμένου ελληνικού ελαιολάδου στην εγχώρια και ξένη αγορά.Είναι σημαντικό να σημειώσουμε τους περιορισμούς αυτής της έρευνας, ειδικά το μικρό δείγμα (n232), έτσι ώστε να μην είναι αντιπροσωπευτικό των απόψεων ολόκληρου του πληθυσμού. Η μελέτη περιορίζεται επίσης από τον μικρό αριθμό μη Ελλήνων ανά χώρα. Τέλος, διαμορφώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα, καθώς μια νέα μελέτη μπορεί να διακρίνει τα δείγματά της βάσει γεωγραφικών ή πολιτιστικών κριτηρίων για την κατανάλωση του ελαιολάδου ώστε να μπορούν να εξαχθούν βαθύτερα συμπεράσματα σχετικά με τη διαφοροποίηση στην επιλογή ελαιολάδου με βάση την εθνικότητα.
Olive oil consumption worldwide has more than tripled over the past two decades and imports have grown considerably mainly in non – traditional markets, in particular from Mediterranean countries. This is a consequence of the spread of the Mediterranean diet and the awareness of consumers about the health benefits of olive oil. On the contrary, Greece is not following this increasing trend as there are observed several issues regarding the profitability.This study investigates quality cues to explore the product opinion towards Greek olive oil by consumers in Greece and several countries around the world and the role of consumer’s nationality. The data that emanated from the sample of 232 accepted questionnaires were statistically analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0).The analysis revealed that taste, colour and the opinion for Greece generally as a country were the most important quality attributes of the consumption and trust for Greece as COO of olive oil with regards to nationality. Also, this research aims to provide managerial understanding about the promotion of bottled Greek olive oil regarding domestic and foreign market.It is important to note the limitations of this research, especially for the small sample (n232), so that it is not representative of the views of the entire population. The study is also limited by the small number of non-Greeks per country. Finally, suggestions for future research are formed, as a new study may distinguish its samples by geographical or cultural criteria for the consumption of the olive oil to get more in-depth conclusions about the differentiation in olive oil selection based on nationality.
Λέξη κλειδί :Χώρα προέλευσης
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εθνικότητα
Συμπεριφορά καταναλωτή
Ελληνικό προϊόν
Country of origin
Product attributes
Nationality
Consumer behaviour
Greek product
Διαθέσιμο από :2020-05-19 17:00:04
Ημερομηνία έκδοσης :19-05-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-19 17:00:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Magklara_2020.pdf

Τύπος: application/pdf