ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο Over-The-Top Television κλάδος: η περίπτωση της υπηρεσίας Disney+
Εναλλακτικός τίτλος :The Over-The-Top Television market: the case of Disney+
Δημιουργός :Τόγια, Ελένη
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Κυρέζης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :105σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7839
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και αναλύει τον over-the-top television κλάδο και πιο συγκεκριμένα την περίπτωση της υπηρεσίας Disney+. Η Walt Disney Company αποφάσισε να επεκτείνει τα πεδία δραστηριότητας της, επενδύοντας στον over-the-top television κλάδο και θέτοντας σε κυκλοφορία την υπηρεσία Disney+ τον Νοέμβριο του 2019. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, γίνεται η υπόθεση ότι το Disney+ θα τεθεί σε κυκλοφορία και στην Ελλάδα. Ο σκοπός της μελέτης είναι η πρόταση ενός πλάνου μάρκετινγκ για το λανσάρισμα του Disney+ στην ελληνική αγορά. Κρίθηκε, λοιπόν, σκόπιμο να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του over-the-top television κλάδου και να χαρτογραφηθεί το ανταγωνιστικό περιβάλλον της ελληνικής αγοράς. Ο εντοπισμός των άμεσων και των έμμεσων ανταγωνιστών συμπληρώνεται με την ανάλυση του μακροπεριβάλλοντος του Disney+. H ανάλυση PESΤ χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των πιθανών θετικών ή αρνητικών μακροπεριβαλλοντικών επιρροών που μπορούν να επηρεάσουν την είσοδο του Disney+ στην ελληνική αγορά. Επίσης, η ανάλυση SWOT επιτρέπει τον εντοπισμό των ευκαιριών και των απειλών που παρουσιάζει η συγκεκριμένη αγορά. Επιπλέον, η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας Walt Disney Company είναι αναγκαία για την κατανόηση της λειτουργίας της επιχείρησης και τον εντοπισμό των δυνατών και των αδύναμων σημείων του Disney+. Για τον σχεδιασμό του πλάνου μάρκετινγκ, κρίθηκε αναγκαία η διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας αγοράς για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων. Η έρευνα αγοράς αποτελεί εργαλείο για τη μέτρηση της επίγνωσης και της πρόθεσης συνδρομής στην υπηρεσία Disney+. Επιπλέον, στόχος της έρευνας είναι η μέτρηση των κριτήριων, τα οποία είναι καθοριστικά για την απόφαση συνδρομής στο Disney+.Ο σχεδιασμός των στρατηγικών μάρκετινγκ για την κυκλοφορία του Disney+ στην ελληνική αγορά, συμπληρώνεται με προτεινόμενες προωθητικές δράσεις. Τέλος, ο τριετής προϋπολογισμός για την κυκλοφορία της υπηρεσίας Disney+ στην ελληνική αγορά επιτρέπει την αξιολόγηση της επένδυσης.
The present dissertation was prepared in the framework of the postgraduate program "Marketing and Communication" of the Athens University of Economics and Business and analyzes the over-the-top television industry and more specifically the case of the Disney +. Walt Disney Company expanded its field of activities by investing in the Over-The-Top Television industry and launching the Disney + in November 2019. The purpose of this thesis was to propose a marketing plan for the launch of Disney + in the Greek market.It was therefore considered substantial to identify the characteristics of the Over-The-Top Television and to map the competitive environment of the Greek market. The identification of Disney+ competitors supplemented with the analysis of its macro environment. PEST analysis was used to identify possible positive or negative macroeconomic influences that may affect the entry of Disney + into the Greek market. Also, SWOT analysis allowed the identification of the opportunities and the threats of this market. In addition, the analysis of the internal environment of Walt Disney Company was necessary in order to identify the strengths and weaknesses of Disney+.In order to develop the marketing plan of Disney+ launch, it was considered necessary to conduct a quantitative market research. The market research was used as a tool to measure Disney+ awareness and the intention to subscribe to the service. Moreover, the aim of the market research was to measure the most important decision criteria for Disney + subscription.For the launch of Disney+ in the Greek market were proposed both marketing strategies and promotional activities. Finally, a three-year budget of Disney+ allowed the evaluation of the investment.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακή τηλεόραση
Πλάνο μάρκετινγκ
Συνδρομητική τηλεόραση
Digital television
Disney+
Over-The-Top (OTT)
Netflix
Διαθέσιμο από :2020-05-13 19:58:47
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-13 19:58:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Togia_2020.pdf

Τύπος: application/pdf