ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Analysis of consumer behavior & perception towards plant-based milk category in Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση της συμπεριφοράς και της αντίληψης των καταναλωτών για την κατηγορία φυτικού γάλακτος στην Ελλάδα
Δημιουργός :Χαλκοδαίμων, Ειρήνη
Chalkodaimon, Eirini
Συντελεστής :Καραντινού, Καλυψώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Λαμπάκη, Αντωνία (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :106p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7821
Περίληψη :Η παρούσα διατριβή εξετάζει το ρόλο και τη σημασία των φυτικών προϊόντων, ιδίως των γαλακτοκομικών υποκατάστατων, στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Τα τελευταία χρόνια, το θέμα των φυτικών υποκατάστατων συμβατικών ζωικών προϊόντων έχει αποκτήσει μεγάλη κοινωνική και ακαδημαϊκή προσοχή. Ο κύριος λόγος για αυτό το ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η κτηνοτροφία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και, γενικότερα, στην κλιματική αλλαγή.Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση και τον εντοπισμό των διαφόρων παραγόντων και εμποδίων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με τα υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων. Για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική έρευνα, καθώς αυτές οι μέθοδοι αλληλοσυμπληρώνονται.Όσον αφορά τη δομή αυτής της διατριβής, περιέχει επτά κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο είναι το παρόν εισαγωγικό. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια και ελληνική αγορά γαλακτοκομικών και φυτικών προιόντων γάλακτος. Το τρίτο κεφάλαιο ξεκινά με μια σύντομη παρουσίαση βασικών ορισμών και εννοιών σχετικά με τις δίαιτες και τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Επιπλέον, περιλαμβάνει την υπάρχουσα βιβλιογραφία για τη συμπεριφορά των καταναλωτών έναντι των φυτικών γαλακτοκομικών προϊόντων.Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει το βασικό πλαίσιο και τα μεθοδολογικά εργαλεία που υιοθετήθηκαν για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών για το φυτικό γάλα, χρησιμοποιώντας το μοντέλο TRA. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα, τόσο από την ποιοτική όσο και από την ποσοτική ανάλυση. Επιπλέον, αναλύεται ο συνδυασμός αυτών και η σύγκριση τους. Το έκτο κεφάλαιο συνδέει τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης με τα προηγούμενα στη βιβλιογραφία, συζητώντας ποια από αυτά βρίσκονται επίσης σε άλλες μελέτες και ποια όχι. Το έβδομο και το τελευταίο κεφάλαιο ολοκληρώνει την ανάλυση, παρουσιάζοντας επίσης ορισμένες συστάσεις σχετικά με την πρακτική χρήση των ευρημάτων και τη μελλοντική έρευνα.
The present dissertation examined the role and importance of plant-based products, especially dairy alternatives, in the consumers' behavior. In recent years, the topic of plant-based substitutes for conventional animal products has gained a lot of social and academic attention. The main reason for this interest is the fact that livestock farming contributes to a great extent to the greenhouse gas emissions and, generally, to climate change.Hence, the present study aimed to investigate and identify the different factors and barriers that influence consumer behavior in the case of plant-based milk alternatives. For conducting this research, both qualitative and quantitative research was used, as these methods complement each other.Regarding the structure of this dissertation, it contains seven chapters: The first chapter is the present introductory one. The second chapter includes useful information about the Global and Greek market of dairy and plant-based milk. The third chapter begins with a brief presentation of basic definitions and concepts regarding diets and consumers' dietary habits. Furthermore, it describes the animal and plant milk, and then it includes some information and approaches regarding consumer behavior and existing literature for consumer behavior towards plant-based milk products.The fourth chapter contains the essential framework and methodological tools and analysis adopted towards the investigation of the consumers' behavior for plant-based milk by using the TRA model. The fifth chapter presents the main results, both from the qualitative and the quantitative study. Furthermore, it is analyzed as well, their combination and comparison. The sixth chapter connects the results of this study with the previous ones in the literature, discussing which of them are also found in other studies and which are not. The seventh and the last chapter concludes the analysis, also presenting some recommendations regarding practical usage of the findings and future research.
Λέξη κλειδί :Κατηγορία φυτικών γαλάτων
Αγελαδινό γάλα
Συμπεριφορά καταναλωτή
Θεωρία της αιτιολογημένης δράσης
Έλληνες καταναλωτές
Plant-based milk category
Cow milk
Consumer behaviour
Theory of Reasoned Action (TRA)
Greek consumers
Ημερομηνία έκδοσης :14-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :02-05-2020
Ημερομηνία αποδοχής :02-05-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chalkodaimon_2020.pdf

Τύπος: application/pdf