ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της ψηφιοποίησης στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Εναλλακτικός τίτλος :Digital transformation in Human Resource Management
Δημιουργός :Βιολιτζή, Αικατερίνη
Συντελεστής :Βακόλα, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :112σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7757
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια έχουν διαδραματιστεί ραγδαίες αλλαγές σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, στη βάση της εξέλιξης του Διαδικτύου και της επικράτησης των ψηφιακών μέσων και εργαλείων. Πλέον η ανταλλαγή πληροφοριών συντελείται πιο αποδοτικά από ποτέ, ενώ στη σημερινή εποχή που αποκαλείται «ψηφιακή» (digital age), οι επαγγελματίες του HR καλούνται να προσαρμοσθούν σε ένα πλαίσιο διογκούμενου ανταγωνισμού, όπου συμβαίνουν ριζικές, ψηφιακές μεταμορφώσεις και αλλαγές σε σχέση με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί το HR.Την ίδια στιγμή, μια νέα σειρά από τεχνικές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες απαιτούνται από τους επαγγελματίες του τομέα, σε ότι αφορά την προσαρμογή στις συνεχείς και απρόβλεπτες αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Επιπλέον θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις της μεταστροφής προς συστήματα αποκεντρωμένα, όπου αυτόνομα άτομα θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνονται με ένα κοινωνικά βιώσιμο τρόπο. Η ψηφιοποίηση είναι μια προσέγγιση που επιδρά σημαντικά στις επιχειρησιακές πρακτικές, στις διαδράσεις με τους πελάτες και στην εργασιακή συμπεριφορά, ενώ οι οργανισμοί καλούνται να εναρμονισθούν με τις νέες προσδοκίες της αγοράς. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε σε βάθος η έννοια της ψηφιοποίησης ενώ διερευνήθηκε κριτικά η επίδρασή της στις λειτουργίες του σύγχρονου HRM. Η μέθοδος που υιοθετήθηκε ήταν η βιβλιογραφική επισκόπηση, ενώ προέκυψαν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα και προτάσεις.
In recent years there have been rapid changes at the social, cultural and economic levels, based on the evolution of the Internet and the prevalence of digital media and its tools. Information sharing is now more efficient than ever, and in today's digital age, HR professionals are urged to adapt to an increasingly competitive environment where radical, digital transformation and technology changes occur.At the same time, a new set of technical skills, knowledge and skills are required by industry professionals to adapt to the constant and unpredictable changes of the external environment. In addition, they should be aware of the implications of the shift to decentralized systems, where autonomous individuals should be able to organize themselves in a socially sustainable way. Digitization is an approach that has a major impact on business practices, customer interactions and work behavior, while organizations are called upon to adapt to new market expectations. In this paper, the concept of digitization has been studied in depth and its impact on the functions of modern HRM has been critically investigated. The method adopted was secondary data analysis, with some interesting conclusions and suggestions.
Λέξη κλειδί :Ψηφιοποίηση
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Πρόσληψη
Σύστημα ηλεκτρονικής στελέχωσης
Digital transformation
Human Resources Management
Recruitment
E-recruitment
Διαθέσιμο από :2020-03-27 17:07:40
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-27 17:07:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Violitzi_2020.pdf

Τύπος: application/pdf