ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι αντιδράσεις των υποψηφίων στη χρήση παιχνιδοποίησης κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού: τι σηματοδοτεί η παιχνιδοποίηση για τον οργανισμό και ποιος ο αντίκτυπος της στην οργανωσιακή ελκυστικότητα
Εναλλακτικός τίτλος :Applicant reactions to the use of gamification in the selection process: which signals different practices emit and their impact on organizational attractiveness
Δημιουργός :Φιλιππίδη, Ευαγγελία
Συντελεστής :Γεωργίου, Κωνσταντίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7754
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ώστε να γίνει κατανοητό το πως και ποια στοιχεία επηρεάζουν και επιδρούν στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των υποψηφίων αρχικά σε σχέση με το παιχνίδι, διαμορφώνοντας συνολικά τις αντιδράσεις τους πάνω σε αυτό. Και κατ΄ επέκταση να συζητηθεί πως επηρεάζεται η αντιλαμβανόμενη ελκυστικότητα του οργανισμού. Έτσι. παρουσιάζονται οι αντιδράσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις ως τώρα έρευνες, που έχουν διεξαχθεί γύρω από το κομμάτι αυτό. Ενώ, στο τελευταίο, ερευνητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, που αναδείχθηκαν μέσω της έρευνας, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής εργασίας, σε σχέση με τα σήματα, που δίνει ο οργανισμός χρησιμοποιώντας παιχνιδοποιημένα εργαλεία και μεθόδους, την επίδραση των σημάτων αυτών στη διαμόρφωση των αντιδράσεων των υποψηφίων και τελικά στην αντίληψή τους για την ελκυστικότητα του οργανισμού.
Ιn the first part, we discuss the use of gamification in the selection process, as it appears in bibliography.The pros and cons that has this method of selection and how affects the applicant reactions and their perception about the organization.In the second part, which include our research, we discuss how gamification can affect the organizational attractiveness.
Λέξη κλειδί :Παιχνιδοποίηση
Επιλογή προσωπικού
Αντιδράσεις υποψηφίων
Οργανωσιακή ελκυστικότητα
Gamification
Selection process
Applicants’ reactions
Organizational attractiveness
Διαθέσιμο από :2020-03-27 10:57:17
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-27 10:57:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Filippidi_2020.pdf

Τύπος: application/pdf