ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία (Responsible research and innovation): θεωρία και εφαρμογή σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς
Εναλλακτικός τίτλος :Responsible research and innovation (RRI): theory and implementation in greek enterprises and organizations
Δημιουργός :Κονιδάρη, Παναγιώτα
Συντελεστής :Τσανός, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7750
Περίληψη :Στην εργασία αυτή εξετάζεται το θέμα της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (Responsible Research and Innovation / RRI), η οποία αποτελεί μία σύγχρονη προσέγγιση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείται ως μετεξέλιξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE), καθώς λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των διάφορων ομάδων ενδιαφέροντος (stakeholders) οι οποίοι συνεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας Έρευνας και Καινοτομίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς το RRI, ως επέκταση της κλασσικής EKE, αποτελεί νέα προσέγγιση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπεύθυνων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν την εφαρμογή του RRI στις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών) δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη βιβλιογραφική επισκόπηση των χαρακτηριστικών του RRI και την εμπειρική διερεύνησή τους στις ελληνικές επιχειρήσεις: παράγοντες που επηρεάζουν (εμποδίζουν / διευκολύνουν) την εφαρμογή του RRI στις ελληνικές επιχειρήσεις, οφέλη και προβλήματα, κα.Πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με πέντε ελληνικές, νεοφυείς επιχειρήσεις – οργανισμούς, που ασχολούνται με τη χρήση της τεχνολογίας προς όφελος της σωματικής και της ψυχικής υγείας και εφαρμόζουν πρακτικές Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας, και ακολούθησε ποιοτική ανάλυση των συλλεγμένων δεδομένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις, παρά τις όποιες διαφορές τους, βρίσκονται όλες σε καλό επίπεδο όσον αφορά την εφαρμογή του RRI, αλλά δεν γνωρίζουν πληροφορίες για αυτό. Με τις σχετικές γνώσεις που αποκόμισαν από τη συζήτηση, θα μπορέσουν να αναπτύξουν την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία ακόμα περισσότερο. Τέλος, γίνονται μερικές προτάσεις για μελλοντική έρευνα με βάση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.
This paper examines the topic of Responsible Research and Innovation (RRI), which is a modern approach to Research and Innovation in the European Union. It is considered as the evolution of Corporate Social Responsibility (CSR) because it takes into account the needs and requirements of the various stakeholders working together throughout the Research and Innovation process to develop innovative products and services. This issue is of particular interest since RRI, as an extension of classical CSR, is a new approach to the design and development of responsible and innovative products and services. Consequently, the factors that characterize the application of RRI to businesses (including the Greek ones) have not been adequately studied. The present thesis aims to review the literature on the characteristics of RRI and its empirical investigation in Greek enterprises: factors that influence (impede / facilitate) the application of RRI to Greek businesses, benefits and problems, etc.Semi-structured interviews were conducted with five Greek startups – organizations that use technology for the benefit of physical and mental health and apply Responsible Research and Innovation practices, followed by qualitative analysis of the collected data. The results have shown that companies, despite their differences, are all at a good level regarding the implementation of the RRI, but lack information about it. With the relevant knowledge gained from the discussion, they will be able to develop Responsible Research and Innovation even further. Finally, some suggestions are made for future research based on the results and conclusions.
Λέξη κλειδί :Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία
Εμπλεκόμενα μέρη
Όφελος
Μειονεκτήματα
Διευκολυντές
Εμπόδια
Responsible Research and Innovation (RRI)
Stakeholders
Benefit
Drawbacks
Enablers
Barriers
Ημερομηνία :31-01-2020
Διαθέσιμο από :2020-03-24 14:41:24
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-24 14:41:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Konidari_2020.pdf

Τύπος: application/pdf