ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γενιά Υ: πως επηρεάζουν οι άξονες καριέρας και το ψυχολογικό συμβόλαιο τις αποφάσεις καριέρας τους
Εναλλακτικός τίτλος :Generation Y: how career anchors and the psychological contract affect employees' career decisions
Δημιουργός :Ασπρούλια, Ιωάννα
Συντελεστής :Παναγιωτοπούλου, Λήδα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :180σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7740
Περίληψη :Η γενιά Y είναι μια από τις γενιές που έχει κάνει δυναμική είσοδο στο εργατικό δυναμικό τα τελευταία χρόνια, ένα γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους οργανισμούς καθώς τα άτομα της γενιά Y διέπονται από διαφορετικά χαρακτηριστικά και αξίες και κατ’ επέκταση εργασιακές αξίες, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθούν ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των ατόμων της γενιά Y σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και την επιλογή του κατάλληλου εργοδότη που θα απασχοληθούν τελικά. Έτσι, μελετήθηκαν οι έννοιες των αξόνων καριέρας και του ψυχολογικού συμβολαίου. Έγινε εκτενής παρουσίαση της θεωρητικής τους προσέγγισης, της σχέσης τους με τις εργασιακές στάσεις, δηλαδή με την εργασιακή ικανοποίηση, την οργανωσιακή αφοσίωση και την πρόθεση για αποχώρηση, αλλά και της σχέσης τους με τη γενιά Y. Για τη διεξαγωγή της έρευνας, σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε ανάλογες ερωτήσεις προκειμένου να μελετηθούν οι άξονες καριέρας, το ψυχολογικό συμβόλαιο και τέλος οι εργασιακές στάσεις. Στη συνέχεια, μοιράστηκε σε άτομα που εργάζονταν σε διάφορους κλάδους και ανήκαν στα ηλικιακά όρια της γενιά Y (1980-200). Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συγκεντρώθηκαν 86 απαντήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε αρχικά ότι, οι πιο σημαντικοί άξονες καριέρας για τη γενιά Y είναι η σταθερότητα-σιγουριά, ο τρόπος ζωής και η αφοσίωση σε έναν σκοπό. Στη συνέχεια βρέθηκε ότι, οι νέοι θεωρούν τις πιο σημαντικές υποχρεώσεις που έχει ένας εργοδότης την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό, τη δίκαιη μεταχείριση, την ειλικρινή και ανοιχτή επικοινωνία, την εργασιακή ασφάλεια και την αναγνώριση των επιτευγμάτων. Από την άλλη, οι υποχρεώσεις που θεωρούν ότι δεν εκπληρώνονται στον βαθμό που θα ήθελαν είναι οι ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, η αμοιβή και τα bonuses βασισμένα στην απόδοση, ο ανταγωνιστικός μισθός συγκριτικά με τον κλάδο, οι ευκαιρίες για προαγωγή και εξέλιξη και οι πρόσθετες οικονομικές παροχές. Τέλος, προέκυψαν και κάποια ακόμα συμπεράσματα σύμφωνα με τα οποία οι άξονες καριέρας συσχετίζονται σημαντικά με κάποια στοιχεία του ψυχολογικού συμβολαίου.
Generation Y is one of the generations which has recently made its presence felt into the labor market, a fact that has to be taken into serious consideration by organisations since those who belong to Generation Y do not have common characteristics or shared values, even work-values, if compared to previous generations.The purpose of this thesis is to identify the factors that influence the decisions of those who belong to Generation Y regarding their professional career and choice of the best employer to finally work for. Therefore, career anchors and the psychological contract have been dealt with. The thesis contains extensive reference to their theoretical approach, their relationship with work attitudes, i.e. job satisfaction, organisational commitment and employee intention to leave the company, but also their relationship with Generation Y.In order to carry out the research, a questionnaire was designed which included similar questions so as to study career anchors, the psychological contract and, finally, work attitudes. It was then distributed to people working in different industries and they were within the age limits set to belong to Generation Y (1980-200). After the process was completed, 86 responses were collected.According to the results of the research, the most important career anchors for Generation Y are security-stability, lifestyle and service to a cause. The research also proved that young people consider that the most important obligations of an employer are trust and respect, fair treatment, honest and open communication, job security and recognition of achievements. Nevertheless, the obligations which have never been adequately fulfilled are opportunities for personal growth, salary and bonuses based to performance, competitive salaries depending on the industry, opportunities for promotion and development and additional benefits. In conclusion, further results emerged according to which career anchors are highly correlated with some features of the psychological contract.
Λέξη κλειδί :Γενιά Υ
Άξονες καριέρας
Ψυχολογικό συμβόλαιο
Generation Y
Millennials
Career anchors
Psychological contract
Διαθέσιμο από :2020-03-26 15:03:25
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-26 15:03:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Asproulia_2020.pdf

Τύπος: application/pdf