ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξισορρόπηση εργασιακής-προσωπικής ζωής: μια πρόταση που έγινε ανάγκη για την επιτυχία των σύγχρονων επιχειρήσεων
Εναλλακτικός τίτλος :Work-life balance: a proposal which has become necessity for the success of contemporary business
Δημιουργός :Γούτσου, Φωτεινή-Παναγιώτα
Συντελεστής :Παπαλεξανδρή, Νάνσυ (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7725
Περίληψη :Τις τελευταίες δεκαετίες ένας μεγάλος και αυξανόμενος αριθμός επιστημονικών ερευνών έχει διεξαχθεί για την εις βάθος διερεύνηση της έννοιας της εξισορρόπησης της προσωπικής/ επαγγελματικής ζωής σε αναλογία με τις σημαντικές και επιδραστικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Οι σημερινοί εργαζόμενοι για μια πληθώρα λόγων, είναι αντιμέτωποι με μια σειρά αντικρουόμενων συχνά δεσμεύσεων/ υποχρεώσεων: ανατροφή παιδιών, εργασία, οικιακές εργασίες, κοινωνικές υποχρεώσεις κ.ά., κάτι που έχει οδηγήσει στην αύξηση των επιπέδων stress και του βαθμού της σύγκρουσης προσωπικής/ επαγγελματικής ζωής και ενέχει σοβαρές συνέπειες για τα άτομα, τους εργοδότες τους και τις κοινωνίες συνολικά. Ο ερευνητικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η εμβάθυνση στο περίπλοκο αυτό φαινόμενο, η κατανόηση των συνεπειών της ύπαρξής του, η διερεύνηση των πρακτικών που ακολουθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, και η κατάδειξη πετυχημένων πρακτικών σχεδιασμού και εφαρμογής ανάλογων πολιτικών. Για την εκπλήρωση των ερευνητικών στόχων, εφαρμόστηκε η ποιοτική μέθοδος (εξαιτίας της περιπλοκότητας του υπό μελέτη φαινομένου) ενώ διενεργήθηκαν ανώνυμες συνεντεύξεις με εκπροσώπου διάφορων κλάδων που αποτέλεσαν το δείγμα (οι κλάδοι είναι ποικίλοι, ώστε να υπάρξει πλούσια λεπτομέρεια). Διαπιστώθηκε ότι στη χώρα έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος σε σχέση με το φαινόμενο, τη στιγμή που οι περισσότεροι νέοι (που θα αποτελέσουν το μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό) θεωρούν πάρα πολύ σημαντική επιδίωξη την ισορροπία της ζωής και την προσωπική ανάπτυξη. Παράλληλα όμως, φάνηκε ότι οι εκπρόσωποι έχουν συνειδητοποιήσει τη σημαντικότητα του ζητήματος και λαμβάνονται αρκετά μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τέλος, δεδομένου ότι η μετάβαση δεν είναι εύκολη, θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία και συνεχής υποστήριξη σε επίπεδο ηγεσίας, οι μάνατζερς όλων των επιπέδων (υψηλό, μεσαίο και χαμηλό) θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και να επηρεάζουν καταλυτικά το ποιες συμπεριφορές θα αποτελέσουν, τις γενικά αποδεκτές (τη νόρμα) και θα εδραιωθούν, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί η πραγματική συμμετοχή των εργαζόμενων στις αποφάσεις.
In recent decades a large and growing number of scientific researches have been conducted to investigate in depth the concept of balancing personal / professional life in relation to the significant and impactful changes that have taken place at social and professional levels. Today's employees, for a variety of reasons, are confronted with a series of often conflicting commitments / responsibilities: child upbringing, work, housework, social obligations, etc., which has led to increased stress levels and the degree of personal conflict / professional life and has serious implications for individuals, their employers and societies as a whole.The research objective of this work was to delve into this complex phenomenon, to understand the consequences of its existence, to investigate the practices followed by Greek companies, and to demonstrate successful planning and implementation practices of such policies. To meet the research objectives, the qualitative method (due to the complexity of the phenomenon under study) was applied, while anonymous interviews were conducted with representatives of the various branches of the sample (the sectors are varied to provide rich detail). It has been found that little progress has been made in the country at a time when most young people (who will be the future human resources) consider life balance and personal development to be very important. At the same time, however, it appeared that the delegates were aware of the importance of the issue and that several steps were being taken in the right direction. Finally, since transition is not easy, there needs to be unanimity and ongoing support at the leadership level, managers at all levels (high, middle and low) should set an example and influence what their behavior will be, the generally accepted (norm) and will be established, while ensuring that workers are truly involved in decisions.
Λέξη κλειδί :Εργασιακή ζωή
Ισορροπία
Εργασιακή απόδοση
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Εργασιακές συνθήκες
Work life
Balance
Work performance
Human Resource Management
Working conditions
Διαθέσιμο από :2020-03-23 22:00:24
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-23 22:00:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Goutsou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf