ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Monetary policy in a New Keynesian model
Εναλλακτικός τίτλος :Νομισματική πολιτική σε Νεο-Κεϋνσιανό μοντέλο
Δημιουργός :Μάρας, Σταύρος
Maras, Stavros
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Εξεταστής)
Βασιλάτος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :29p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7721
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική, παραθέτουμε το βασικό πλαίσιο του Νεο Κεϋνσιανού μοντέλου. Μετά από μια βιβλιογραφική επισκόπηση, στο δεύτερο κεφάλαιο, ξεκινάμε με νοικοκυριά με συμπεριφορά αύξησης της συνάρτησης χρησιμότητας τους, κάτω από ορθολογικές προσδοκίες. Οι επιχειρήσεις έχουν κοινή τεχνολογία. Επιπλέον, προσθέτουμε διαφορετικά προϊόντα, μονοπωλιακό ανταγωνισμό και “σταθερές” τιμές. Το τελευταίο είναι υπεύθυνο για τη μη ουδετερότητα της νομισματικής πολιτικής. Η αγορά εργασίας είναι ανταγωνιστική. Λύνουμε το μοντέλο και βρίσκουμε την ισορροπία. Παράλληλα, γραμμικοποιούμε μερικές από τις βασικές εξισώσεις, ώστε το σύστημα να είναι εφικτό να λυθεί.Οι βασικές εξισώσεις του μοντέλου είναι η Νεο Κεϋνσιανή Phillips καμπύλη, η δυναμική IS εξίσωση και ένας Taylor-like κανόνας επιτοκίου. Οι οικονομικές διακυμάνσεις προέρχονται από δύο διαφορετικά είδη σοκ στην οικονομία, ένα εξωγενή σοκ νομισματικής πολιτικής και ένα εξωγενή τεχνολογικό σοκ.Μετά τη θεωρητική ανάλυση, στο κεφάλιο 3, αναπτύσουμε τον κώδικα Dynare, με στόχο να μελετήσουμε τις αποκρίσεις των οικονομικών μεταβλητών στα σοκ. Εξαγάγουμε και παρουσιάζουμε τα impulse response functions (IRFs) για δύο διαφορετικά calibrations. Το πρώτο προέρχεται από το βασικό calibration του Gali (2008, Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle). Το δεύτερο calibration έχει δημιουργηθεί για την Ευρωζώνη και βασίζεται σε προηγούμενες μελέτες στην περιοχή.
On this thesis, we provide the basic framework of a New Keynesian model. After a bibliographic overview, on section 2, we start with households with maximizing utility behavior, under rational expectations. Firms have a common technology. On top of that, we add product differentiation, monopolistic competition and sticky prices. The latter is responsible for the non-neutrality of monetary policy. Labor markets are competitive. We solve the model and derive an equilibrium. In parallel, we log-linearize some of the key equations, in order for the system to be solvable. The main equations of the model are the New Keynesian Phillips curve, the Dynamic IS equation and the Taylor-like Interest Rate rule. Economic fluctuations are a result of two types of shocks in the economy, an exogenous monetary policy shock and an exogenous technology shock. After the theoretical analysis, in section 3, we develop the Dynare code, in order to study the responses of the economic variables to the shocks. We derive and present the impulse response functions (IRFs) for two different calibrations. The first one is the baseline calibration made by Gali (2008, Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle). The second is a calibration suited for the Eurozone and is based on previous studies for the same region.
Λέξη κλειδί :Νέο-Κεϋνσιανά μοντέλο
Νομισματική πολιτική
Μακροοικονομική
New Keynesian Model
Monetary policy
Macroeconomics
Διαθέσιμο από :2020-03-19 14:15:12
Ημερομηνία έκδοσης :19-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-19 14:15:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Maras_2020.pdf

Τύπος: application/pdf

Maras_2020.zip