ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Destination branding: the case of Sitia
Εναλλακτικός τίτλος :Τουριστική ταυτότητα: η περίπτωση της περιοχής της Σητείας
Δημιουργός :Σπυριδάκη, Ιζαμπέλα
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :127p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7720
Περίληψη :Από τότε που έγινε βασική πηγή εσόδων για την  ανάπτυξη της Σητείας, οι τοπικοί  και αρμόδιες φορείς προσπαθούν να προωθήσουν  την περιοχή ως  τουριστικό προορισμό  προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες στην περιοχή της Σητείας. Αυτή η μελέτη στηρίζεται στην διερεύνηση της εικόνας  του τουριστικού προορισμού της Σητείας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους,δηλαδή μέτρηση της ικανοποίησης  προ / μετά την επίσκεψη τους, συμμετέχοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο που έχουν επισκεφτεί την Σητεία. Σκοπός είναι να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του  brand του προορισμού και τις  διαφορές με τις γύρω  τουριστικές περιοχές.  Η έρευνα στοχεύει πρώτα στην κατανόηση της ταυτότητας και της εικόνας που προσπαθούν να προωθήσουν οι φορείς,και στη συνέχεια να δούμε τις απόψεις των τουριστών για την προβαλλόμενη ταυτότητα της περιοχής. Απώτερος σκοπός είναι να διαπιστώσουμε  αν η εικόνα της περιοχής ταυτίζεται με την ταυτότητα της  και να εντοπίσουμε τις πιθανές διαφορές. Επιπλέον, η έρευνα σκοπεύει να ανακαλύψει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού που προσελκύουν τους τουρίστες να επισκεφθούν τη Σητεία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της έρευνας, έλαβαν χώρο στο κομμάτι της ποιοτικής έρευνας συνεντεύξεις με τους  αρμόδιους φορείς της περιοχής και στο κομμάτι που αφορά την ποσοτική έρευνα  ακολουθήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου από περίπου 200 τουρίστες.
Ever since tourism was listed in the priority sectors for the development of Sitia, the local stakeholders have been trying to promote its tourism destinations in order to attract more tourists to visit Sitia. This study develops a model of tourism destination image in different periods of time, namely in the pre/post-visit (measuring the tourist satisfaction). It is applied to market visiting the Sitia as a tourism destination. Its aim is to contribute towards a better conceptualisation of destination branding and competitiveness practices. The research first aims to identify the brand identity that the stakeholders are trying to promote,and then look at tourist perceptions toward the promoted brand identity. This is to find out if the brand image is aligned with the brand identity and see if there is a gap between them. In addition, the research intends to discover specific characteristics of the tourism destinations that attract tourists to visit Sitia. In order to achieve the aim of the research, semi-structured interview as a qualitative research method and questionnaire survey as a quantitative research method are applied in this research. Local stakeholders were interviewed and approximately 200 tourists participated in the questionnaire survey.
Λέξη κλειδί :Ταυτότητα προορισμού
Τουρισμός
Branding του τόπου
Σητεία
Destination branding
Tourism
Place branding
Sitia
Διαθέσιμο από :2020-03-20 15:39:40
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-20 15:39:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spyridaki_2019.pdf

Τύπος: application/pdf