ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εργαλείο μάθησης στο εργασιακό περιβάλλον
Εναλλακτικός τίτλος :Corporate Social Responsibility as a learning tool in the workplace
Δημιουργός :Νικητάκη, Όλγα
Συντελεστής :Νικάνδρου, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7716
Περίληψη :H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αδιαμφισβήτητα πλέον αποτελεί μία ισχυρή σύγχρονη τάση για το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν, στοχεύουν κατά βάση στην διερεύνηση των αντιλήψεων μονάχα των εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ζητήματα που αφορούν την έννοια της εταιρικής ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο μ’ ένα τρόπο πλέον διαφορετικό καθώς επανεξετάζονται από μία άλλη οπτική γωνία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η έννοια τής μάθησης μέσα από την συμμετοχή του εργαζόμενου σε κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η αντίληψη των εργαζομένων για την ΕΚΕ και πως αυτή συσχετίζεται με τις διαδικασίες της μάθησης και τα εργασιακά αποτελέσματα. Οι μεταβλητές της παρούσας έρευνας έχουν χωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1) μεταβλητές που σχετίζονται με την αντίληψη των εργαζομένων για την ΕΚΕ όπως το αντιλαμβανόμενο ταίριασμα ΕΚΕ - Οργανισμού και η αντιλαμβανόμενη ικανότητα για υλοποίηση της ΕΚΕ, 2) μεταβλητές που σχετίζονται και με την μάθηση όπως η συλλογική μάθηση και η παρακίνηση για μάθηση και τέλος 3) μεταβλητές που σχετίζονται με τα οργανωσιακά αποτελέσματα όπως benefits, εργασιακή ικανοποίηση και εργασιακή απόδοση. Για την διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων, πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική έρευνα μέσω της σύστασης ενός ερωτηματολογίου που μοιράστηκε σε στελέχη ιδιωτικών κατά βάση επιχειρήσεων (Ν= 136) του ελλαδικού χώρου. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε πως η μάθηση μέσω ΕΚΕ συσχετίζεται θετικά με τα εργασιακά αποτελέσματα.
Corporate Social Responsibility is undoubtedly a strong contemporary trend for the global business environment. Most of the researches that have been done in the past are mainly aimed at exploring the perceptions of only outside stakeholders. However, in recent years, issues related to the concept of corporate ethics and social responsibility have touched the business world in a more different way as they are re-examined from another angle. The purpose of this paper is to explore the concept of learning through employee involvement in socially responsible practices. Specifically, this paper examines employees' perceptions of CSR and how it is related to learning processes and work outcomes.The variables of this research are divided into three main categories: 1) variables related to CSR employees' perceptions such as perceived fit between CSR-Organization and perceived ability to implement CSR activities, 2) variables related to learning process 3) variables related to organizational outcomes such as benefits, job satisfaction, and job performance. In order to investigate the aforementioned issues, a quantitative research was carried out through the establishment of a questionnaire distributed to private business executives (N = 136) in Greece. The analysis of the results showed that CSR learning is positively correlated with work outcomes.
Λέξη κλειδί :Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Συλλογική μάθηση
Παρακίνηση για μάθηση
Εργασιακά αποτελέσματα
Εργασιακή αντίληψη
Corporate Social Responsibility (CSR)
Collective learning
Motivation to learn
Work outcomes
Employee perception
Διαθέσιμο από :2020-03-22 15:09:36
Ημερομηνία έκδοσης :19-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-22 15:09:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nikitaki_2020.pdf

Τύπος: application/pdf