ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αντιλαμβανόμενες αρνητικές πληροφορίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η επίδραση στη διαδικασία επιλογής
Εναλλακτικός τίτλος :Observable social networking sites' information and the impact on the selection process
Δημιουργός :Καρακινάρη, Ελένη
Συντελεστής :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Γαλανάκη, Ελεάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7715
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην απόφαση επιλογής και πρόσληψης του υποψηφίου εργαζομένου. Αναμφισβήτητα οι αλλαγές που προέκυψαν με το πέρασμα των χρόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν σοβαρές αλλαγές και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. (McFarland και Ployhart 2015). Τι σημαίνει όμως αυτό για την επιχείρηση και τις πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και πιο οριστικά ποιος είναι ο ρόλος της στη διαδικασία πρόσληψης; Έχει υπάρξει σχετική έλλειψη εμπειρικής έρευνας που διερευνά τις διαδικασίες που τα άτομα και οι οργανώσεις τους χρησιμοποιούν σε σχέση με την απασχόληση των κοινωνικών μέσων στο χώρο εργασίας, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης. Από την άλλη πλευρά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν αρνητικές για την διαδικασία της πρόσληψης καθώς επηρεάζουν σημαντικά την συμπεριφορά και τις πεποιθήσεις των υπεύθυνων προσλήψεων.
The purpose of this paper is to examine the impact of social media on the decision to select and hire a candidate. Undoubtedly technological changes that have been made at social networking sites have a great impact at everyday people’s life. (McFarland and Ployhart 2015). But what does this mean for business and human resource management practices and more definitively what is its role in the recruitment process? There has been a relative lack of empirical research investigating the processes that individuals and their organizations use in relation to the employment of social media in the workplace, and in particular in the recruitment process. On the other hand, social media may contain information that may be considered to be negative for the recruitment process as it significantly affects the behavior and beliefs of the recruiters
Λέξη κλειδί :Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ)
Πρόσληψη
Πληροφορίες
Social media
Human Resources Management
Recruitment
Informations
Διαθέσιμο από :2020-03-20 16:36:49
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-20 16:36:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karakinari_2020.pdf

Τύπος: application/pdf