ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :How symbolic consumption is interpreted through the prism of political ideology and economic systems: a focus on electric vehicles
Εναλλακτικός τίτλος :Πώς η συμβολική κατανάλωση ερμηνεύεται μέσω του πρίσματος της πολιτικής ιδεολογίας και των οικονομικών συστημάτων: έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα
Δημιουργός :Πρεβεζάνος, Δημήτριος
Prevezanos, Dimitrios
Συντελεστής :Σκαρμέας, Διονύσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κοκκινάκη, Φλώρα (Εξεταστής)
Λαμπάκη, Αντωνία (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7711
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια, το ερευνητικό ενδιαφέρον για αγοραστικές τάσεις έχει αυξηθεί δραματικά. Η πρόθεση προώθησης των καταναλωτών είναι επίσης ένα βασικό ζήτημα, ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του στόχου της αξιολόγησης των αγοραστικών τάσεων στο σημερινό κόσμο που βασίζεται στο μάρκετινγκ. Επιπλέον, η συσχέτιση της εικόνας και η αγοραστική τάση μπορούν να θεωρηθούν ως ο καθρέφτης των πολιτικών θέσεων, αφού οι πολιτικές ιδεολογίες μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές κάποιου, συμπεριλαμβανομένων των αγορών.Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει τις επιδράσεις των πολιτικών θέσεων του ατόμου στις επιλογές που κάνει όταν καλείται να αποκτήσει αγαθά ενός συγκεκριμένου προϋπολογισμού, όπως συμβαίνει με την αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος.Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο με σκοπό τη διερεύνηση των αγοραστικών τάσεων, ενώ ταυτόχρονα τέθηκαν ερωτήματα πολιτικής φύσης μαζί με ζητήματα προσωπικής φύσης σε ευρύτερη κλίμακα σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης του προφίλ που βασίζεται τόσο στις αξίες όσο και στην πολιτική θέση.Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί μέσω ερωτηματολογίου που μοιράστηκε και απαντήθηκε συνολικά από 214 καταναλωτές από το Δεκέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2020.Στην έρευνα, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να εκφράσουν τη συμπεριφορά, τα συναισθήματά τους και τις προθέσεις τους σχετικά με τις απόψεις τους για τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι ερωτηθέντες δεν ήταν υποχρεωμένοι να γνωρίζουν την προηγμένη τεχνολογία των προαναφερθέντων οχημάτων. Ένα άλλο μέρος του ερωτηματολογίου αναφερόταν στη γενική γνώμη του ατόμου σχετικά με θέματα της ηθικής σφαίρας -όπως οι σκέψεις του για τις αμβλώσεις- να καταλάβουμε την προσωπική σκέψη του ατόμου και το επίπεδο προκαταλήψεων ή την απουσία προκαταλήψεων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του ερευνητικού μοντέλου προτάθηκαν με βάση τις παραμέτρους της πολιτικής πυξίδας, τις αξίες κατανάλωσης, ακολουθούμενες από αγοραστικές τάσεις, έχοντας το άτομο στο κέντρο. Τα δεδομένα αναλύθηκαν στατιστικά με το πρόγραμμα SPSS και όλες οι στατιστικές δοκιμές διεξάγονται στο επίπεδο σημαντικότητας 5%. Οι περιγραφικές στατιστικές για τους ερωτώμενους υπολογίστηκαν για να παρουσιάσουν μια ολιστική εικόνα του δείγματος. Στη συνέχεια ακολούθησε σειρά στατιστικών αναλύσεων. Συγκεκριμένα, factor analysis, reliability analysis, ANOVA, correlation analysis και regression analysis διεξήχθησαν για να ελεγχθεί η εγκυρότητα των μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν και να εξεταστούν οι ερευνητικές υποθέσεις. Τα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση υποδηλώνουν ότι οι πολιτικές ιδεολογίες ενός ατόμου δεν συμβάλλουν στις επιλογές αγορών, αν και η τιμή, η ποιότητα και η συναισθηματική αξία, παίζουν σημαντικό ρόλο στις προθέσεις αγοράς ενός ατόμου. Ακόμη και αν η διατριβή είναι αρκετά προκλητική, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω έρευνα για να καταστούν ασφαλέστερες απαντήσεις στη συσχέτιση μεταξύ των πολιτικών ιδεολογιών, των αξιών κατανάλωσης και των αγοραστικών προθέσεων.
Over the last few years, research interest in purchase intentions has dramatically increased. Consumers’ promoting intention is also a key issue, a first step towards the goal of assessing one’s purchase intentions in today’s marketing-driven world. Moreover, self-image congruence and purchase intention can be viewed as being the mirror of one’s political stances since political ideologies can potentially affect one’s choices, including purchases. The purpose of this study is to test the effects of one’s political stances on the choices one makes when called to acquire goods of a certain budget, as is the case of acquiring an electric vehicle. For this purpose, a questionnaire was compiled with the view to investigating one’s purchasing intentions while at the same time questions of political nature were posed along with questions of personal perspective on a broader scale in an attempt to categorize one’s profile based on both values and political stance.Practically, data has complied via a survey questionnaire administered to 214 potential consumers from December 2019 to January 2020. The total number of participants in the survey was 214. In the survey, the respondents were asked to express their attitudes, behavior, feelings and purchase intentions regarding their views on electric vehicles. The respondents were not required to be knowledgeable about the advanced technology of the aforementioned vehicles. Though, another part of the questionnaire referred to one's general opinion concerning matters of the moral sphere - like one’s thoughts on abortion- to figure out one’s personal line of thinking and one’s level of biases or the absence of biases. The items used to measure the operationalization constructs of the research model were suggested based on the parameters of the political compass, consumption values, followed by purchase intentions, having the self in the center. The data were statistically analyzed with the SPSS program and all statistical tests are conducted at the 5% significance level. Descriptive statistics for the respondents were computed to present a holistic picture of the sample. Then, a series of statistical analyses followed. Specifically, factor analysis, reliability analysis, ANOVA, correlation analysis and regression analysis were conducted to test the validity of the measures used and examine the research hypotheses. The findings resulting from the analysis suggested that one’s political ideologies do not contribute to one’s purchasing choices though price, quality and emotional value play a significant role in one’s purchase intentions. Even if the thesis is challenging enough, there is room for further research to render safer answers to the correlation between political ideologies, consumption values, and purchase intentions.
Λέξη κλειδί :Πολιτική ιδεολογία
Συμβολική κατανάλωση
Καταναλωτικές αξίες
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Political ideology
Symbolic consumption
Consumption values
Electric vehicles
Διαθέσιμο από :2020-03-17 16:49:57
Ημερομηνία έκδοσης :25-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-17 16:49:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Prevezanos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf