ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The transformational process of cultural settings
Δημιουργός :Asprogeni, Stavroula
Συντελεστής :Karantinou, Kalipso (Επιβλέπων καθηγητής)
Skarmeas, Dionysios (Εξεταστής)
Argouslidis, Paraskevas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7700
Περίληψη :This study investigates visitor experience elements, as well as technology’s impact in what renders visiting museums and cultural centers memorable. It identifies the factors,which attendees value the most in rendering their visit satisfactory. In doing so, it stresses the necessity to understand in depth the needs and preferences of the public, so that cultural institutions provide a space where visitors actively participate, enjoy themselves, and seek to return to.Therefore and based on the above, this study examines whether and to what extent institutional and visitor attributes –alongside technology− influence visitor satisfaction with the use of both qualitative and quantitative approach.Study 1 makes use of content analysis via the TripAdvisor platform, as well as observation that has taken place in three cultural settings, namely The Acropolis Museum, Dublinia Heritage Centre, and Stavros Niarchos Foundation Cultural Center. With regards to study 2, the data has been collected via an online survey addressing Greek citizens.
Η παρούσα έρευνα αφορά σε στοιχεία της εμπειρίας του επισκέπτη, καθώς και στην επίδραση της τεχνολογίας σε μουσεία και κέντρα πολιτισμού. Εντοπίζει τα χαρακτηριστικά που καθιστούν μια επίσκεψη ικανοποιητική, υπογραμμίζοντας την αξία της ουσιαστικής κατανόησης των αναγκών και προτιμήσεων του κοινού, ούτως ώστε οι πολιτιστικοί φορείς να διαμορφώσουν χώρους όπου οι επισκέπτες θα συμμετέχουν ενεργά, θα ψυχαγωγούνται και θα επιδιώκουν να επιστρέψουν σε αυτούς. Βάσει των παραπάνω, η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει εάν και σε ποιόν βαθμό τα χαρακτηριστικά του χώρου και των επισκεπτών -καθώς και η τεχνολογία- επηρεάζουν την ικανοποίηση του κοινού. Τα παραπάνω εξετάζονται με την χρήση τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται χρήση ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) μέσω της πλατφόρμας του TripAdvisor και παρατήρησης (observation) σε τρεις πολιτιστικούς χώρους: Μουσείο Ακρόπολης, Dublinia Heritage Centre και Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αναφορικά με το δεύτερο μέρος της έρευνας, τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί μέσω ερωτηματολογίου που μοιράστηκε ηλεκτρονικά σε 'Ελληνες πολίτες
Λέξη κλειδί :Cultural institutions
Visitor attributes
Technology
Overall Experience Satisfaction
Future intention
Πολιτιστικοί οργανισμοί
Χαρακτηριστικά επισκέπτη
Τεχνολογία
Διαθέσιμο από :2020-03-14 18:25:41
Ημερομηνία έκδοσης :02/25/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-14 18:25:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Asprogeni_2020.pdf

Τύπος: application/pdf