ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of team identification on brand equity and media use
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της ταύτισης με την ομάδα στην αξία του ονόματος του οργανισμού και στη χρήση μέσων ενημέρωσης
Δημιουργός :Sarris, Angelos
Σαρρής, Άγγελος
Συντελεστής :Skarmeas, Dionysis (Επιβλέπων καθηγητής)
Karadinou, Kalypso (Εξεταστής)
Argouslidis, Paraskevas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :135p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7696
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ερευνά αν και σε ποιό βαθμό συγκεκριμένοι παράγοντες ενισχύουν την ταύτιση του φιλάθλου με την ομάδα και στη συνέχεια αν αυτή η ενισχυμένη ταύτιση οδηγεί σε βελτίωση της αξίας του ονόματος και χρήση έντυπων, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε φιλάθλους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός διαμέσου ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 198 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εμπειρία σε οπαδικές κοινότητες, η ιστορία, το στάδιο και τελετουργίες των φιλάθλων συσχετίζονται θετικά με την ταύτιση με την ομάδα. Μεταξύ αυτών των μεταβλητών την μεγαλύτερη επίδραση ασκεί η εμπειρία σε οπαδικές κοινότητες. Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι η αξία του ονόματος και η χρήση έντυπων και ψηφιακών μέσων ενημέρωσης επηρεάζονται θετικά από την ταύτιση με την ομάδα.
The present study investigates whether and to what extent certain service marketplace characteristics (community group experience, salient group experience, history, venue, rituals) enhance a fan’s identification with a sport team and consequently if this increased identification leads to brand equity and print, broadcast and digital media consumption. A survey was conducted on Panathinaikos BC fans via questionnaire in an online and hard-copy form. 198 completed questionnaires were collected and the results showed that community group experience, history, venue and rituals are positively related to team identification. Among those variables the greater influence was caused by community group experience. The results also revealed that brand equity, print and digital media use are positively affected by team identification. The salient group experience and broadcast media use variables were not supported from the data analysis and thus excluded from the research model.
Λέξη κλειδί :Κοινωνική ταυτότητα
Ταύτιση
Αξία επωνυμίας
Φίλαθλοι
Αθλητική ομάδα
Social identity
Identification
Brand equity
Fans
Sports team
Διαθέσιμο από :2020-03-17 02:06:46
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-17 02:06:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sarris_2020.pdf

Τύπος: application/pdf