ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγορά ενέργειας και ανταγωνισμός στην Ελληνική και Ενωσιακή έννομη τάξη: πρόσφατες εξελίξεις
Εναλλακτικός τίτλος :Energy market and competition in European Union and Greek legal system: recent developments
Δημιουργός :Χούντα, Καλλιόπη
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Πλιάκος, Αστέριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :87σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7650
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο υπό το φως των κοινοτικών διατάξεων του ανταγωνισμού.Αρχικά, περιγράφεται η εξέλιξη του ενεργειακού ρυθμιστικού δικαίου της ΕΕ για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η εναρμόνισή του στην ελληνική έννομη τάξη. Στη συνέχεια, παρατίθεται το νομικό πλαίσιο του λιγνίτη, το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο αλλά και το ιστορικό της παραβίασης των άρθρων 106 και 102 ΣΛΕΕ από την Ελλάδα . Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, αναλύονται οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την αγορά της ενέργειας και οι ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τα όργανα της ΕΕ, καθώς και τα εργαλεία με τα οποία μπορούν να επιτευχθούν.Τέλος, γίνεται ειδική αναφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο του φυσικού αερίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο τίθεται ως περιβαλλοντικός στόχος, η πλήρης απολιγνιτοποίηση, με αποτέλεσμα η αγορά να στρέφεται περισσότερο σε άλλες πηγές παραγωγής ενέργειας.
This thesis examines the functioning of the energy market in the European Union and Greek Legal System in the light of Community competition regulation.Initially, it describes the evolution of EU energy regulatory law for the full liberalization of the electricity market and its harmonization with the Greek legal order. Subsequently, the legal framework of lignite and the existing legal and regulatory framework is set out, as well as the history of the violation of Articles 106 and 102 TFEU by Greece .The second part of this paper analyzes the recent developments in the energy market and the energy and environmental objectives set by the EU institutions, as well the tools necessary to achieve them.Finally, special reference is made to the regulatory framework for natural gas and renewable energy (RES), as at European and global level the environmental objective is to end the use of lignite as a fuel for energy production , thereby turning the market to more energy-efficient sources
Λέξη κλειδί :Ενέργεια
Ανταγωνισμός
Δίκαιο ενέργειας
Αγορά ενέργειας
Energy
Competition
Energy law
Energy market
Διαθέσιμο από :2020-03-08 14:36:21
Ημερομηνία έκδοσης :20-12-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-08 14:36:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chounta_2019.pdf

Τύπος: application/pdf