ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of price-cap regulation on oligopolistic markets: evidence from the gasoline market
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της ανώτατης τιμής σε ολιγοπωλιακές αγορές: στοιχεία από την αγορά πετρελαιοειδών
Δημιουργός :Papadokonstantaki, Styliani
Παπαδοκωνσταντάκη, Στυλιανή
Συντελεστής :Genakos, Christos (Επιβλέπων καθηγητής)
Vettas, Nikolaos (Εξεταστής)
Pechlivanos, Lambros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7637
Περίληψη :Εξετάζουμε το αντίκτυπο του κανονισμού της ανώτατης τιμής σε ολιγοπωλιακές αγορές. Συγκριμένα, μελετάμε την επίδραση του κανονισμού στις τιμές λιανικής και στην μεταβλητότητα των τιμών σε βενζινάδικα για τα οποία ο περιορισμός ήταν δεσμευτικός, καθώς και για αυτά που δεν ήταν δεσμευτικός. Με τη σύγκριση των τιμών των προϊόντων που επηρεάζονται από τον κανονισμό, πριν και μετά την αλλαγή πολιτικής και με τη χρήση μη ελεγχόμενων προϊόντων και μη ρυθμιζόμενων περιοχών ως ομάδων ελέγχου, εκτελούμε πολλαπλές παλινδρομήσεις, λαμβάνοντας υπόψη αρκετές σταθερές επιπτώσεις για να εξετάσουμε άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρέασαν τις τιμές. Σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη ότι μια τέτοια ρύθμιση επηρεάζει μόνο δεσμευτικές τιμές και ο αντίκτυπός της στις μη δεσμευτικές τιμές είναι μηδέν, διαπιστώνουμε ότι η εισαγωγή του κανονισμού προκάλεσε σημαντική αύξηση των μη δεσμευτικών τιμών και μείωση της μεταβλητότητάς τους. Επιπλέον, η κατάργηση του κανονισμού οδήγησε σε μη αναμενόμενη μείωση ορισμένων εκατοστιαίων ποσοστών της κατανομής των τιμών τόσο σε δεσμευτικές όσο και σε μη δεσμευτικές τιμές. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με προηγούμενα πορίσματα που δείχνουν ότι η ρύθμιση των ανώτατων τιμών μπορεί να αποδυναμώσει τον ανταγωνισμό και να δημιουργήσει κίνητρα για συμπαιγνία.
We examine the impact of price-cap regulation on binding and non-binding gasoline retail prices as well as on price variability in oligopolistic markets. By comparing the prices of products affected by the regulation before and after the policy change and using unregulated products and unregulated areas as control groups, we run multiple regressions taking into account several fixed-effects to consider other confounding factors that might have affected the prices. Contrary to the commonly held conception that such regulation affects only binding prices and its impact on non-binding prices is zero, we find that the introduction of the regulation caused significant increase in non-binding prices and decrease in their variability. In addition, abolishing the regulation led to an unexpected decrease in certain percentiles of the price distribution in both binding and non-binding prices. Those results are consistent with previous findings which indicate that price-cap regulation may weaken competition and create collusive incentives.
Λέξη κλειδί :Ανώτατη τιμή
Αγορές πετρελαιοειδών
Ολιγοπώλιο
Συμπαιγνία
Price-cap
Gasoline markets
Oligopoly
Collusion
Διαθέσιμο από :2020-02-25 15:23:24
Ημερομηνία έκδοσης :21-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-25 15:23:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadokonstantaki_2020.pdf

Τύπος: application/pdf