ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Pass-through and market definition: evidence from a highly competitive market
Εναλλακτικός τίτλος :Μετακύλιση και έννοια της αγοράς: στοιχεία από μια υψηλά ανταγωνιστική αγορά
Δημιουργός :Kampouris, Themistoklis
Καμπούρης, Θεμιστοκλής
Συντελεστής :Genakos, Christos (Επιβλέπων καθηγητής)
Louri-Dendrinou, Eleni (Εξεταστής)
Vettas, Nikolaos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7636
Περίληψη :What is the “right” geographic definition of relevant markets? We study how unexpected and exogenous increases in excise duties in petroleum products were passed-through to retail prices in the Athens region and examine how the degree of the pass-through varies across different geographic relevant markets. Our core outcomes are twofold. Firstly, the overall estimated pass-through is complete and its implementation is swift after the excise changes. Secondly, using various definitions of the relevant geographic market, we find that the most appropriate model that fits the Athens region, is one of perfect competition. Hence, contrary to expectations and previous arbitrary geographic market definitions, we deduct that gas stations in Athens compete fiercely and that the role for geographic differentiation is minimal. Finally, we discuss the wider implications of our findings.
Ποιος είναι ο "σωστός" γεωγραφικός ορισμός των σχετικών αγορών; Μελετούμε πώς οι απροσδόκητες και εξωγενείς αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή, μεταφέρθηκαν στις τιμές λιανικής, στην περιοχή της Αθήνας και εξετάζουμε το ποσοστό μεταβολής του βαθμού μετακύλισης σε γεωγραφικά διαφορετικές μεταξύ τους, σχετικές αγορές. Τα βασικά μας αποτελέσματα είναι δύο. Πρώτον, η συνολική εκτιμώμενη μετακύλιση είναι πλήρης και η εφαρμογή της είναι ταχεία, μετά την αλλαγή των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δεύτερον, χρησιμοποιώντας διάφορους ορισμούς της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, θεωρούμε ότι το πιο κατάλληλο μοντέλο που ταιριάζει στην περιοχή της Αθήνας, είναι αυτό τους τέλειου ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με τις προσδοκίες και τους προηγούμενους αυθαίρετους ορισμούς της γεωγραφικής αγοράς, διαπιστώνουμε ότι τα βενζινάδικα στην Αθήνα ανταγωνίζονται έντονα και ότι ο ρόλος της γεωγραφικής διαφοροποίησης είναι ελάχιστος. Τέλος, συζητούμε τις ευρύτερες επιπτώσεις των ευρημάτων μας.
Λέξη κλειδί :Μετακύλιση
Έννοια της αγοράς
Τέλειος ανταγωνισμός
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)
Πετρέλαιο
Pass-through
Market definition
Perfect competition
Gasoline
Tax incidence
Διαθέσιμο από :2020-02-25 15:22:30
Ημερομηνία έκδοσης :21-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-25 15:22:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kampouris_2020.pdf

Τύπος: application/pdf